กรองคลินิก
ตารางนัด (ทั้งหมด)
ที่ วันที่นัด ชื่อคลินิก จำนวนคน
1 23/09/2566 คลินิก URI 5
2 23/09/2566 ตรวจโรคทั่วไป 13
3 24/09/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
4 25/09/2566 คลินิก URI 7
5 25/09/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 3
6 25/09/2566 ตรวจโรคทั่วไป 61
7 25/09/2566 แพทย์แผนไทย 3
8 25/09/2566 โรคความดัน 127
9 25/09/2566 วางแผนครอบครัว 11
10 26/09/2566 คลินิก URI 2
11 26/09/2566 คลินิกวัยรุ่น 2
12 26/09/2566 จิตเวช 2
13 26/09/2566 ตรวจโรคทั่วไป 45
14 26/09/2566 ฝากครรภ์ 40
15 26/09/2566 แพทย์แผนไทย 3
16 26/09/2566 วางแผนครอบครัว 2
17 26/09/2566 สุขภาพเด็กดี 1
18 27/09/2566 คลินิกอดบุหรี่ 1
19 27/09/2566 จิตเวช 2
20 27/09/2566 ตรวจโรคทั่วไป 52
21 27/09/2566 แพทย์แผนไทย 1
22 27/09/2566 โรคความดัน 137
23 27/09/2566 วางแผนครอบครัว 1
24 27/09/2566 สุขภาพเด็กดี 19
25 28/09/2566 Asthma 1
26 28/09/2566 คลินิก URI 2
27 28/09/2566 คลินิก-Spirometry 3
28 28/09/2566 คลินิกกัญชา 8
29 28/09/2566 คลินิกยาเสพติด 1
30 28/09/2566 ตรวจโรคทั่วไป 42
31 28/09/2566 ฝากครรภ์ 12
32 28/09/2566 วัณโรค 16
33 29/09/2566 คลินิก URI 1
34 29/09/2566 คลินิกเลิกสุรา 2
35 29/09/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 1
36 29/09/2566 ตรวจโรคทั่วไป 53
37 29/09/2566 โรคความดัน 1
38 30/09/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
39 02/10/2566 คลินิก URI 1
40 02/10/2566 คลินิกวัยรุ่น 1
41 02/10/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 2
42 02/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 30
43 02/10/2566 โรคความดัน 1
44 02/10/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 11
45 02/10/2566 โรคเบาหวาน 140
46 02/10/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 29
47 02/10/2566 วางแผนครอบครัว 15
48 03/10/2566 คลินิก URI 1
49 03/10/2566 คลินิกวัยรุ่น 2
50 03/10/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 2
51 03/10/2566 จิตเวช 55
52 03/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 32
53 03/10/2566 ฝากครรภ์ 31
54 03/10/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 8
55 03/10/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 39
56 03/10/2566 วางแผนครอบครัว 2
57 04/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 42
58 04/10/2566 ฝากครรภ์ 1
59 04/10/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
60 04/10/2566 โรคเบาหวาน 141
61 04/10/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 51
62 04/10/2566 สุขภาพเด็กดี 15
63 05/10/2566 คลินิก-Spirometry 3
64 05/10/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 41
65 05/10/2566 จิตเวช 2
66 05/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 21
67 05/10/2566 ฝากครรภ์ 12
68 05/10/2566 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 17
69 05/10/2566 โรคเบาหวาน 1
70 06/10/2566 Asthma 54
71 06/10/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 1
72 06/10/2566 คลินิกอดบุหรี่ 1
73 06/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 27
74 06/10/2566 โรคเบาหวาน 2
75 06/10/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 47
76 09/10/2566 Asthma 1
77 09/10/2566 คลินิก URI 1
78 09/10/2566 คลินิกวัยรุ่น 2
79 09/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 31
80 09/10/2566 โรคความดัน 133
81 09/10/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 5
82 09/10/2566 โรคเบาหวาน 1
83 09/10/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 60
84 09/10/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 2
85 09/10/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 5
86 09/10/2566 วางแผนครอบครัว 18
87 10/10/2566 คลินิก URI 2
88 10/10/2566 จิตเวช 1
89 10/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 33
90 10/10/2566 ฝากครรภ์ 23
91 10/10/2566 โรคความดัน 1
92 10/10/2566 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 18
93 10/10/2566 โรคไตวาย 35
94 10/10/2566 โรคเบาหวาน 3
95 10/10/2566 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 25
96 11/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 26
97 11/10/2566 ฝากครรภ์ 2
98 11/10/2566 โรคความดัน 139
99 11/10/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 26
100 11/10/2566 โรคไตวาย 1
101 11/10/2566 โรคเบาหวาน 2
102 11/10/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 30
103 11/10/2566 สุขภาพเด็กดี 24
104 12/10/2566 คลินิก CAPD 11
105 12/10/2566 คลินิก-Spirometry 3
106 12/10/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 1
107 12/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 53
108 12/10/2566 ฝากครรภ์ 9
109 12/10/2566 โรคความดัน 1
110 12/10/2566 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 6
111 12/10/2566 โรคทัยรอยด์ 1
112 12/10/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 56
113 12/10/2566 สุขภาพเด็กดี 1
114 16/10/2566 คลินิก URI 3
115 16/10/2566 คลินิกวัยรุ่น 3
116 16/10/2566 จิตเวช 1
117 16/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 28
118 16/10/2566 ฝากครรภ์ 1
119 16/10/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 47
120 16/10/2566 โรคเบาหวาน 141
121 16/10/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 6
122 16/10/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
123 16/10/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 1
124 16/10/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 3
125 16/10/2566 วางแผนครอบครัว 15
126 17/10/2566 คลินิกวัยรุ่น 1
127 17/10/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 1
128 17/10/2566 จิตเวช 89
129 17/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 24
130 17/10/2566 ฝากครรภ์ 17
131 17/10/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 73
132 17/10/2566 โรคเบาหวาน 1
133 18/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 22
134 18/10/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 2
135 18/10/2566 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 18
136 18/10/2566 โรคเบาหวาน 138
137 18/10/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 39
138 18/10/2566 สุขภาพเด็กดี 8
139 19/10/2566 คลินิก-Spirometry 3
140 19/10/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 36
141 19/10/2566 จิตเวช 1
142 19/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 20
143 19/10/2566 ฝากครรภ์ 9
144 19/10/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 54
145 20/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 27
146 20/10/2566 โรคความดัน 2
147 20/10/2566 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 28
148 20/10/2566 โรคไตวาย 47
149 23/10/2566 วางแผนครอบครัว 4
150 24/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 19
151 24/10/2566 ฝากครรภ์ 6
152 25/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 13
153 25/10/2566 โรคความดัน 126
154 25/10/2566 สุขภาพเด็กดี 19
155 26/10/2566 คลินิกกัญชา 9
156 26/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 25
157 26/10/2566 ฝากครรภ์ 1
158 26/10/2566 วัณโรค 2
159 26/10/2566 วางแผนครอบครัว 1
160 27/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 24
161 27/10/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 3
162 27/10/2566 โรคไตวาย 42
163 27/10/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 10
164 28/10/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 1
165 30/10/2566 จิตเวช 1
166 30/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 20
167 30/10/2566 โรคเบาหวาน 95
168 30/10/2566 วางแผนครอบครัว 9
169 31/10/2566 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 27
170 31/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 19
171 31/10/2566 ฝากครรภ์ 7
172 01/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 41
173 01/11/2566 โรคเบาหวาน 99
174 01/11/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 31
175 01/11/2566 สุขภาพเด็กดี 15
176 02/11/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 36
177 02/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 11
178 02/11/2566 ฝากครรภ์ 1
179 02/11/2566 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 45
180 02/11/2566 สุขภาพเด็กดี 2
181 03/11/2566 Asthma 69
182 03/11/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 1
183 03/11/2566 จิตเวช 1
184 03/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 18
185 03/11/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 25
186 06/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 5
187 06/11/2566 โรคความดัน 120
188 06/11/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 15
189 06/11/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
190 06/11/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 31
191 06/11/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 3
192 06/11/2566 วางแผนครอบครัว 6
193 07/11/2566 คลินิก URI 1
194 07/11/2566 คลินิก-Spirometry 2
195 07/11/2566 จิตเวช 76
196 07/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 23
197 07/11/2566 ฝากครรภ์ 3
198 07/11/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 31
199 07/11/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 22
200 08/11/2566 คลินิก-Spirometry 1
201 08/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 24
202 08/11/2566 โรคความดัน 105
203 08/11/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 52
204 08/11/2566 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 1
205 08/11/2566 โรคเบาหวาน 1
206 08/11/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 4
207 08/11/2566 วางแผนครอบครัว 1
208 08/11/2566 สุขภาพเด็กดี 23
209 09/11/2566 คลินิก CAPD 5
210 09/11/2566 จิตเวช 1
211 09/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 13
212 09/11/2566 ฝากครรภ์ 1
213 09/11/2566 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 20
214 09/11/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 32
215 10/11/2566 COPD 69
216 10/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 18
217 10/11/2566 โรคความดัน 1
218 10/11/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 1
219 10/11/2566 โรคไตวาย 1
220 10/11/2566 โรคเบาหวาน 3
221 10/11/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 50
222 13/11/2566 Asthma 1
223 13/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 8
224 13/11/2566 โรคความดัน 1
225 13/11/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 2
226 13/11/2566 โรคเบาหวาน 110
227 13/11/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 62
228 13/11/2566 วางแผนครอบครัว 25
229 13/11/2566 สุขภาพเด็กดี 1
230 14/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 12
231 14/11/2566 ฝากครรภ์ 3
232 14/11/2566 โรคความดัน 1
233 14/11/2566 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 24
234 14/11/2566 โรคไตวาย 35
235 14/11/2566 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 19
236 15/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 15
237 15/11/2566 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 44
238 15/11/2566 โรคเบาหวาน 98
239 15/11/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 10
240 15/11/2566 สุขภาพเด็กดี 17
241 16/11/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 7
242 16/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 12
243 16/11/2566 ฝากครรภ์ 1
244 16/11/2566 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 1
245 16/11/2566 โรคเบาหวาน 1
246 16/11/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 34
247 17/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 24
248 17/11/2566 โรคความดัน 1
249 17/11/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 1
250 17/11/2566 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 44
251 17/11/2566 โรคไตวาย 13
252 17/11/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 1
253 20/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 5
254 20/11/2566 โรคความดัน 137
255 20/11/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 27
256 20/11/2566 โรคเบาหวาน 2
257 20/11/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 26
258 20/11/2566 วางแผนครอบครัว 7
259 20/11/2566 สุขภาพเด็กดี 2
260 21/11/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 1
261 21/11/2566 จิตเวช 110
262 21/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 16
263 21/11/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 1
264 21/11/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 32
265 21/11/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 1
266 21/11/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
267 22/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 15
268 22/11/2566 โรคความดัน 132
269 22/11/2566 สุขภาพเด็กดี 19
270 23/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 14
271 23/11/2566 ฝากครรภ์ 1
272 23/11/2566 โรคความดัน 1
273 23/11/2566 โรคไตวาย 1
274 23/11/2566 โรคเบาหวาน 2
275 24/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 10
276 24/11/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 33
277 24/11/2566 โรคไตวาย 35
278 27/11/2566 คลินิก URI 3
279 27/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 24
280 27/11/2566 โรคความดัน 2
281 27/11/2566 โรคเบาหวาน 32
282 27/11/2566 วางแผนครอบครัว 22
283 27/11/2566 สุขภาพเด็กดี 1
284 28/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 22
285 28/11/2566 ฝากครรภ์ 3
286 29/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 16
287 29/11/2566 โรคเบาหวาน 94
288 29/11/2566 วางแผนครอบครัว 1
289 29/11/2566 สุขภาพเด็กดี 8
290 30/11/2566 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 4
291 30/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 27
292 30/11/2566 ฝากครรภ์ 3
293 30/11/2566 วางแผนครอบครัว 1
294 01/12/2566 Asthma 52
295 01/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 19
296 01/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 1
297 01/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 31
298 04/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 14
299 04/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
300 04/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 6
301 04/12/2566 โรคเบาหวาน 79
302 04/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 15
303 04/12/2566 วางแผนครอบครัว 12
304 06/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 11
305 06/12/2566 ฝากครรภ์ 1
306 06/12/2566 โรคเบาหวาน 80
307 06/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 35
308 06/12/2566 สุขภาพเด็กดี 11
309 07/12/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 16
310 07/12/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 2
311 07/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 21
312 07/12/2566 ฝากครรภ์ 1
313 07/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 46
314 07/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 2
315 08/12/2566 COPD 25
316 08/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 27
317 08/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 1
318 08/12/2566 โรคไตวาย 1
319 08/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 31
320 11/12/2566 วางแผนครอบครัว 9
321 12/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 22
322 12/12/2566 โรคความดัน 2
323 12/12/2566 โรคไตวาย 36
324 12/12/2566 วางแผนครอบครัว 1
325 13/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 13
326 13/12/2566 โรคความดัน 111
327 13/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 59
328 13/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 2
329 13/12/2566 สุขภาพเด็กดี 9
330 14/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 12
331 14/12/2566 ฝากครรภ์ 1
332 14/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 21
333 14/12/2566 โรคไตวาย 1
334 14/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 33
335 15/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 13
336 15/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 3
337 15/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 42
338 15/12/2566 โรคไตวาย 17
339 18/12/2566 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 2
340 18/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
341 18/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 56
342 18/12/2566 โรคเบาหวาน 83
343 18/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 46
344 18/12/2566 วางแผนครอบครัว 6
345 19/12/2566 จิตเวช 32
346 19/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 6
347 19/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 39
348 19/12/2566 โรคเบาหวาน 2
349 19/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 48
350 20/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 7
351 20/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 8
352 20/12/2566 โรคเบาหวาน 86
353 20/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 10
354 20/12/2566 สุขภาพเด็กดี 12
355 21/12/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 14
356 21/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 4
357 21/12/2566 ฝากครรภ์ 1
358 21/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 6
359 21/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 15
360 22/12/2566 จิตเวช 1
361 22/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 5
362 22/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 37
363 22/12/2566 โรคไตวาย 12
364 25/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 9
365 25/12/2566 โรคความดัน 90
366 25/12/2566 วางแผนครอบครัว 3
367 26/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 7
368 27/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 5
369 27/12/2566 โรคความดัน 80
370 27/12/2566 สุขภาพเด็กดี 9
371 28/12/2566 คลินิกกัญชา 1
372 28/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 5
373 28/12/2566 โรคความดัน 1
374 29/12/2566 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 1
375 29/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 8
376 31/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
377 01/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
378 03/01/2567 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 1
379 03/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
380 03/01/2567 โรคเบาหวาน 36
381 03/01/2567 สุขภาพเด็กดี 4
382 04/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 8
383 05/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
384 08/01/2567 โรคความดัน 83
385 08/01/2567 วางแผนครอบครัว 2
386 09/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 15
387 09/01/2567 โรคไตวาย 13
388 10/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
389 10/01/2567 โรคความดัน 99
390 10/01/2567 โรคไตวาย 1
391 10/01/2567 โรคเบาหวาน 2
392 10/01/2567 สุขภาพเด็กดี 8
393 11/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
394 11/01/2567 สุขภาพเด็กดี 1
395 12/01/2567 COPD 13
396 12/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
397 12/01/2567 โรคไตวาย 1
398 15/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
399 15/01/2567 โรคเบาหวาน 54
400 15/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 1
401 15/01/2567 วางแผนครอบครัว 2
402 16/01/2567 จิตเวช 1
403 16/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
404 17/01/2567 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 1
405 17/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 2
406 17/01/2567 โรคเบาหวาน 59
407 17/01/2567 สุขภาพเด็กดี 7
408 18/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
409 19/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 7
410 19/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 1
411 19/01/2567 โรคไตวาย 13
412 22/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
413 22/01/2567 วางแผนครอบครัว 4
414 23/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
415 24/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 7
416 24/01/2567 ฝากครรภ์ 1
417 24/01/2567 สุขภาพเด็กดี 9
418 25/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
419 26/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
420 29/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
421 29/01/2567 วางแผนครอบครัว 1
422 30/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
423 31/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
424 31/01/2567 สุขภาพเด็กดี 3
425 01/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 7
426 02/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
427 05/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
428 06/02/2567 จิตเวช 3
429 06/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
430 07/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
431 07/02/2567 สุขภาพเด็กดี 8
432 08/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
433 09/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
434 12/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
435 12/02/2567 วางแผนครอบครัว 1
436 13/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
437 14/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
438 14/02/2567 สุขภาพเด็กดี 9
439 15/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
440 15/02/2567 โรคความดัน 1
441 16/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
442 19/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
443 20/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
444 21/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
445 21/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 1
446 21/02/2567 สุขภาพเด็กดี 3
447 22/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
448 23/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
449 26/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
450 27/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
451 28/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
452 28/02/2567 โรคความดัน 1
453 28/02/2567 สุขภาพเด็กดี 3
454 29/02/2567 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 2
455 29/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
456 01/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
457 04/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
458 04/03/2567 โรคเบาหวาน 1
459 04/03/2567 วางแผนครอบครัว 1
460 05/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
461 06/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
462 06/03/2567 สุขภาพเด็กดี 5
463 07/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
464 07/03/2567 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 1
465 08/03/2567 วางแผนครอบครัว 2
466 11/03/2567 โรคความดัน 1
467 11/03/2567 วางแผนครอบครัว 5
468 13/03/2567 สุขภาพเด็กดี 13
469 14/03/2567 สุขภาพเด็กดี 1
470 18/03/2567 โรคเบาหวาน 1
471 18/03/2567 วางแผนครอบครัว 3
472 19/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
473 20/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
474 20/03/2567 สุขภาพเด็กดี 3
475 25/03/2567 วางแผนครอบครัว 2
476 27/03/2567 สุขภาพเด็กดี 8
477 31/03/2567 วางแผนครอบครัว 1
478 03/04/2567 สุขภาพเด็กดี 3
479 08/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
480 08/04/2567 วางแผนครอบครัว 1
481 10/04/2567 สุขภาพเด็กดี 2
482 17/04/2567 สุขภาพเด็กดี 4
483 19/04/2567 วางแผนครอบครัว 1
484 24/04/2567 สุขภาพเด็กดี 5
485 01/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
486 01/05/2567 สุขภาพเด็กดี 5
487 03/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
488 06/05/2567 วางแผนครอบครัว 2
489 08/05/2567 สุขภาพเด็กดี 2
490 13/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
491 13/05/2567 วางแผนครอบครัว 3
492 15/05/2567 สุขภาพเด็กดี 8
493 20/05/2567 วางแผนครอบครัว 1
494 27/05/2567 วางแผนครอบครัว 4
495 29/05/2567 สุขภาพเด็กดี 7
496 03/06/2567 วางแผนครอบครัว 1
497 05/06/2567 สุขภาพเด็กดี 1
498 07/06/2567 วางแผนครอบครัว 1
499 12/06/2567 สุขภาพเด็กดี 1
500 13/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
501 17/06/2567 วางแผนครอบครัว 8
502 19/06/2567 สุขภาพเด็กดี 6
503 26/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
504 26/06/2567 สุขภาพเด็กดี 7
505 01/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
506 01/07/2567 วางแผนครอบครัว 1
507 02/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
508 03/07/2567 สุขภาพเด็กดี 6
509 04/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
510 05/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
511 08/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
512 08/07/2567 วางแผนครอบครัว 1
513 09/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
514 10/07/2567 ฝากครรภ์ 1
515 10/07/2567 สุขภาพเด็กดี 5
516 11/07/2567 วางแผนครอบครัว 1
517 12/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
518 15/07/2567 วางแผนครอบครัว 1
519 16/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
520 17/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
521 17/07/2567 สุขภาพเด็กดี 2
522 18/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
523 22/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
524 22/07/2567 วางแผนครอบครัว 2
525 24/07/2567 สุขภาพเด็กดี 6
526 25/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
527 29/07/2567 วางแผนครอบครัว 1
528 31/07/2567 ฝากครรภ์ 1
529 31/07/2567 สุขภาพเด็กดี 3
530 05/08/2567 วางแผนครอบครัว 1
531 06/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
532 07/08/2567 สุขภาพเด็กดี 2
533 08/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
534 08/08/2567 สุขภาพเด็กดี 1
535 09/08/2567 โรคความดัน 1
536 10/08/2567 วางแผนครอบครัว 1
537 12/08/2567 วางแผนครอบครัว 3
538 14/08/2567 สุขภาพเด็กดี 6
539 16/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
540 19/08/2567 วางแผนครอบครัว 2
541 22/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
542 26/08/2567 วางแผนครอบครัว 2
543 28/08/2567 สุขภาพเด็กดี 4
544 02/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
545 02/09/2567 ฝากครรภ์ 1
546 02/09/2567 วางแผนครอบครัว 3
547 04/09/2567 สุขภาพเด็กดี 3
548 09/09/2567 ฝากครรภ์ 2
549 11/09/2567 สุขภาพเด็กดี 3
550 16/09/2567 วางแผนครอบครัว 2
551 18/09/2567 สุขภาพเด็กดี 2