กรองคลินิก
ตารางนัด (ทั้งหมด)
ที่ วันที่นัด ชื่อคลินิก จำนวนคน
1 24/06/2567 คลินิก CAPD 1
2 24/06/2567 คลินิก URI 8
3 24/06/2567 คลินิกวัยรุ่น 3
4 24/06/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 1
5 24/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 63
6 24/06/2567 ทันตกรรม 12
7 24/06/2567 แพทย์แผนไทย 2
8 24/06/2567 โรคความดัน 103
9 24/06/2567 วางแผนครอบครัว 16
10 24/06/2567 สุขภาพเด็กดี 1
11 25/06/2567 คลินิก URI 5
12 25/06/2567 คลินิกผู้สูงอายุ 7
13 25/06/2567 คลินิกเลิกสุรา 1
14 25/06/2567 คลินิกวัยรุ่น 2
15 25/06/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 4
16 25/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 63
17 25/06/2567 ทันตกรรม 8
18 25/06/2567 ฝากครรภ์ 35
19 25/06/2567 โรคความดัน 1
20 25/06/2567 วางแผนครอบครัว 2
21 25/06/2567 สุขภาพเด็กดี 1
22 26/06/2567 คลินิก URI 2
23 26/06/2567 คลินิกวัยรุ่น 2
24 26/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 51
25 26/06/2567 ทันตกรรม 14
26 26/06/2567 โรคความดัน 152
27 26/06/2567 โรคเบาหวาน 2
28 26/06/2567 วัณโรค 3
29 26/06/2567 สุขภาพเด็กดี 20
30 27/06/2567 คลินิก URI 1
31 27/06/2567 คลินิก-Spirometry 3
32 27/06/2567 คลินิกกัญชา 9
33 27/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 55
34 27/06/2567 ทันตกรรม 5
35 27/06/2567 ฝากครรภ์ 17
36 27/06/2567 วัณโรค 13
37 28/06/2567 คลินิก URI 1
38 28/06/2567 คลินิกวัยรุ่น 2
39 28/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 54
40 28/06/2567 ทันตกรรม 2
41 28/06/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 23
42 28/06/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
43 28/06/2567 โรคไตวาย 43
44 28/06/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 1
45 28/06/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 4
46 29/06/2567 ทันตกรรม 5
47 01/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 29
48 01/07/2567 ทันตกรรม 6
49 01/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 52
50 01/07/2567 โรคเบาหวาน 105
51 01/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 7
52 01/07/2567 วางแผนครอบครัว 6
53 01/07/2567 สุขภาพเด็กดี 2
54 02/07/2567 คลินิก URI 1
55 02/07/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 3
56 02/07/2567 จิตเวช 42
57 02/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 39
58 02/07/2567 ทันตกรรม 4
59 02/07/2567 ฝากครรภ์ 24
60 02/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
61 02/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 3
62 02/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 43
63 02/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 3
64 02/07/2567 สุขภาพเด็กดี 1
65 03/07/2567 คลินิก URI 1
66 03/07/2567 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
67 03/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 22
68 03/07/2567 ทันตกรรม 4
69 03/07/2567 โรคความดัน 1
70 03/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 9
71 03/07/2567 โรคเบาหวาน 155
72 03/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 45
73 03/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 3
74 03/07/2567 สุขภาพเด็กดี 14
75 04/07/2567 คลินิก URI 1
76 04/07/2567 คลินิก-Spirometry 2
77 04/07/2567 คลินิกวัยรุ่น 1
78 04/07/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 40
79 04/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 28
80 04/07/2567 ทันตกรรม 6
81 04/07/2567 ฝากครรภ์ 9
82 04/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 19
83 04/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 1
84 04/07/2567 สุขภาพเด็กดี 3
85 05/07/2567 Asthma 62
86 05/07/2567 คลินิก URI 1
87 05/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 34
88 05/07/2567 ทันตกรรม 2
89 05/07/2567 โรคเบาหวาน 1
90 05/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 43
91 08/07/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 1
92 08/07/2567 จิตเวช 1
93 08/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 17
94 08/07/2567 ทันตกรรม 5
95 08/07/2567 โรคความดัน 172
96 08/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 2
97 08/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
98 08/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 1
99 08/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 70
100 08/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 12
101 08/07/2567 วางแผนครอบครัว 11
102 09/07/2567 คลินิกวัยรุ่น 1
103 09/07/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 1
104 09/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 33
105 09/07/2567 ทันตกรรม 8
106 09/07/2567 ฝากครรภ์ 11
107 09/07/2567 โรคความดัน 4
108 09/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 1
109 09/07/2567 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 55
110 09/07/2567 โรคไตวาย 47
111 09/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
112 09/07/2567 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 10
113 10/07/2567 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
114 10/07/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 1
115 10/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 17
116 10/07/2567 ทันตกรรม 7
117 10/07/2567 ฝากครรภ์ 1
118 10/07/2567 โรคความดัน 183
119 10/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 37
120 10/07/2567 โรคไตวาย 2
121 10/07/2567 โรคเบาหวาน 2
122 10/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 26
123 10/07/2567 สุขภาพเด็กดี 22
124 11/07/2567 คลินิก CAPD 4
125 11/07/2567 คลินิก URI 1
126 11/07/2567 คลินิก-Spirometry 3
127 11/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 37
128 11/07/2567 ทันตกรรม 5
129 11/07/2567 ฝากครรภ์ 5
130 11/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 4
131 11/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 12
132 11/07/2567 โรคไตวาย 1
133 11/07/2567 โรคเบาหวาน 1
134 11/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 61
135 11/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 5
136 11/07/2567 วางแผนครอบครัว 1
137 12/07/2567 Asthma 2
138 12/07/2567 COPD 36
139 12/07/2567 คลินิกวัยรุ่น 1
140 12/07/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 1
141 12/07/2567 จิตเวช 1
142 12/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 21
143 12/07/2567 ทันตกรรม 1
144 12/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 5
145 12/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
146 12/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 29
147 12/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 2
148 15/07/2567 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 2
149 15/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 22
150 15/07/2567 ทันตกรรม 6
151 15/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 65
152 15/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
153 15/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 1
154 15/07/2567 โรคเบาหวาน 145
155 15/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 3
156 15/07/2567 วางแผนครอบครัว 10
157 16/07/2567 คลินิก URI 1
158 16/07/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 1
159 16/07/2567 จิตเวช 101
160 16/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 31
161 16/07/2567 ทันตกรรม 3
162 16/07/2567 ฝากครรภ์ 16
163 16/07/2567 โรคความดัน 1
164 16/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 1
165 16/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 37
166 16/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 10
167 16/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 11
168 16/07/2567 วางแผนครอบครัว 1
169 17/07/2567 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
170 17/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 18
171 17/07/2567 ทันตกรรม 5
172 17/07/2567 โรคความดัน 1
173 17/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 1
174 17/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 4
175 17/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 4
176 17/07/2567 โรคเบาหวาน 172
177 17/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 44
178 17/07/2567 สุขภาพเด็กดี 17
179 18/07/2567 คลินิก URI 1
180 18/07/2567 คลินิก-Spirometry 3
181 18/07/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 43
182 18/07/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 1
183 18/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 23
184 18/07/2567 ทันตกรรม 6
185 18/07/2567 ฝากครรภ์ 2
186 18/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 2
187 18/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 23
188 18/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 1
189 19/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 39
190 19/07/2567 ทันตกรรม 2
191 19/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 26
192 19/07/2567 โรคไตวาย 31
193 22/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
194 22/07/2567 ทันตกรรม 3
195 22/07/2567 วางแผนครอบครัว 6
196 23/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 23
197 23/07/2567 ทันตกรรม 4
198 23/07/2567 ฝากครรภ์ 5
199 23/07/2567 โรคความดัน 1
200 23/07/2567 วางแผนครอบครัว 1
201 23/07/2567 สุขภาพเด็กดี 2
202 24/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 15
203 24/07/2567 ทันตกรรม 3
204 24/07/2567 โรคความดัน 175
205 24/07/2567 โรคเบาหวาน 2
206 24/07/2567 สุขภาพเด็กดี 15
207 25/07/2567 คลินิก URI 1
208 25/07/2567 คลินิก-Spirometry 2
209 25/07/2567 คลินิกกัญชา 3
210 25/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 23
211 25/07/2567 ทันตกรรม 2
212 26/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 21
213 26/07/2567 ทันตกรรม 1
214 26/07/2567 โรคความดัน 1
215 26/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 4
216 26/07/2567 โรคไตวาย 35
217 26/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 29
218 26/07/2567 สุขภาพเด็กดี 1
219 29/07/2567 วางแผนครอบครัว 1
220 30/07/2567 คลินิกผู้สูงอายุ 5
221 30/07/2567 จิตเวช 1
222 30/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 27
223 30/07/2567 ทันตกรรม 1
224 30/07/2567 ฝากครรภ์ 5
225 30/07/2567 โรคความดัน 1
226 30/07/2567 วางแผนครอบครัว 2
227 31/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 22
228 31/07/2567 ทันตกรรม 1
229 31/07/2567 ฝากครรภ์ 1
230 31/07/2567 โรคเบาหวาน 95
231 31/07/2567 สุขภาพเด็กดี 11
232 01/08/2567 คลินิก-Spirometry 3
233 01/08/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 35
234 01/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 16
235 01/08/2567 ทันตกรรม 1
236 01/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 13
237 01/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 4
238 02/08/2567 Asthma 57
239 02/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 15
240 02/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 1
241 02/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 24
242 05/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 14
243 05/08/2567 ทันตกรรม 2
244 05/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 5
245 05/08/2567 โรคเบาหวาน 132
246 05/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 17
247 05/08/2567 วางแผนครอบครัว 21
248 06/08/2567 จิตเวช 134
249 06/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 22
250 06/08/2567 ทันตกรรม 1
251 06/08/2567 ฝากครรภ์ 2
252 06/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
253 06/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 2
254 06/08/2567 โรคเบาหวาน 2
255 06/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 52
256 06/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 5
257 06/08/2567 วางแผนครอบครัว 2
258 06/08/2567 สุขภาพเด็กดี 1
259 07/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 25
260 07/08/2567 ทันตกรรม 1
261 07/08/2567 โรคความดัน 2
262 07/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 9
263 07/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 2
264 07/08/2567 โรคเบาหวาน 85
265 07/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 29
266 07/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 3
267 07/08/2567 สุขภาพเด็กดี 11
268 08/08/2567 คลินิก CAPD 9
269 08/08/2567 คลินิก-Spirometry 3
270 08/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 24
271 08/08/2567 ทันตกรรม 1
272 08/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 2
273 08/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 18
274 08/08/2567 โรคเบาหวาน 1
275 08/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 34
276 08/08/2567 วางแผนครอบครัว 1
277 08/08/2567 สุขภาพเด็กดี 2
278 09/08/2567 Asthma 1
279 09/08/2567 COPD 38
280 09/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 19
281 09/08/2567 โรคความดัน 1
282 09/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 4
283 09/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
284 09/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 27
285 10/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
286 10/08/2567 วางแผนครอบครัว 1
287 12/08/2567 วางแผนครอบครัว 5
288 13/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 17
289 13/08/2567 ทันตกรรม 1
290 13/08/2567 โรคความดัน 1
291 13/08/2567 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 42
292 13/08/2567 โรคไตวาย 43
293 13/08/2567 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 3
294 14/08/2567 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
295 14/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 17
296 14/08/2567 ทันตกรรม 2
297 14/08/2567 โรคความดัน 169
298 14/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 44
299 14/08/2567 โรคเบาหวาน 1
300 14/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
301 14/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 7
302 14/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 1
303 14/08/2567 สุขภาพเด็กดี 27
304 15/08/2567 คลินิก-Spirometry 3
305 15/08/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 19
306 15/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 19
307 15/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 1
308 15/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 21
309 16/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 23
310 16/08/2567 โรคความดัน 1
311 16/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 51
312 16/08/2567 โรคไตวาย 35
313 16/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 1
314 19/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 14
315 19/08/2567 โรคความดัน 1
316 19/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 72
317 19/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 4
318 19/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 5
319 19/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 1
320 19/08/2567 โรคเบาหวาน 87
321 19/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 36
322 19/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 12
323 19/08/2567 วางแผนครอบครัว 10
324 20/08/2567 จิตเวช 72
325 20/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 20
326 20/08/2567 ทันตกรรม 1
327 20/08/2567 ฝากครรภ์ 1
328 20/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 28
329 20/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 1
330 20/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 3
331 21/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 6
332 21/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 4
333 21/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 2
334 21/08/2567 โรคเบาหวาน 100
335 21/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 24
336 21/08/2567 สุขภาพเด็กดี 4
337 22/08/2567 คลินิก-Spirometry 3
338 22/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 20
339 23/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 19
340 23/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 7
341 23/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
342 23/08/2567 โรคไตวาย 24
343 23/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 17
344 26/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
345 26/08/2567 โรคความดัน 99
346 26/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
347 26/08/2567 วางแผนครอบครัว 9
348 27/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 16
349 28/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 16
350 28/08/2567 ฝากครรภ์ 1
351 28/08/2567 โรคความดัน 119
352 28/08/2567 โรคเบาหวาน 1
353 28/08/2567 สุขภาพเด็กดี 20
354 29/08/2567 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 50
355 29/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 13
356 30/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 15
357 02/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 14
358 02/09/2567 ฝากครรภ์ 1
359 02/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 9
360 02/09/2567 โรคเบาหวาน 78
361 02/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 25
362 02/09/2567 วางแผนครอบครัว 29
363 03/09/2567 จิตเวช 66
364 03/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 23
365 03/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 2
366 03/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 2
367 03/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 1
368 03/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 30
369 03/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 10
370 04/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 12
371 04/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 16
372 04/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 6
373 04/09/2567 โรคเบาหวาน 118
374 04/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 12
375 04/09/2567 สุขภาพเด็กดี 8
376 05/09/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 15
377 05/09/2567 จิตเวช 1
378 05/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 16
379 05/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 73
380 05/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 1
381 06/09/2567 Asthma 29
382 06/09/2567 COPD 2
383 06/09/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 1
384 06/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 18
385 06/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 1
386 06/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 47
387 09/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 13
388 09/09/2567 ฝากครรภ์ 3
389 09/09/2567 โรคความดัน 74
390 09/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 7
391 09/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 1
392 09/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 1
393 09/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 36
394 09/09/2567 วางแผนครอบครัว 5
395 10/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 15
396 10/09/2567 โรคความดัน 1
397 10/09/2567 โรคไตวาย 33
398 10/09/2567 วางแผนครอบครัว 1
399 10/09/2567 สุขภาพเด็กดี 1
400 11/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 20
401 11/09/2567 ทันตกรรม 1
402 11/09/2567 โรคความดัน 121
403 11/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 67
404 11/09/2567 โรคไตวาย 1
405 11/09/2567 โรคเบาหวาน 1
406 11/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
407 11/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 1
408 11/09/2567 สุขภาพเด็กดี 7
409 12/09/2567 คลินิก URI 4
410 12/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 14
411 12/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 17
412 12/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 8
413 12/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 18
414 12/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 1
415 13/09/2567 COPD 22
416 13/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 34
417 13/09/2567 ทันตกรรม 1
418 13/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 3
419 13/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 31
420 16/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
421 16/09/2567 ฝากครรภ์ 1
422 16/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 28
423 16/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 15
424 16/09/2567 โรคเบาหวาน 77
425 16/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
426 16/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 2
427 16/09/2567 วางแผนครอบครัว 2
428 17/09/2567 จิตเวช 19
429 17/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
430 17/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 60
431 17/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 2
432 17/09/2567 สุขภาพเด็กดี 1
433 18/09/2567 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
434 18/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
435 18/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 8
436 18/09/2567 โรคเบาหวาน 89
437 18/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 19
438 18/09/2567 สุขภาพเด็กดี 5
439 19/09/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 9
440 19/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
441 19/09/2567 โรคเบาหวาน 2
442 19/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 56
443 19/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 2
444 20/09/2567 จิตเวช 1
445 20/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 7
446 20/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 32
447 20/09/2567 โรคไตวาย 31
448 20/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 7
449 20/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 5
450 23/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
451 23/09/2567 โรคความดัน 81
452 23/09/2567 วางแผนครอบครัว 1
453 24/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
454 25/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 8
455 25/09/2567 โรคความดัน 26
456 25/09/2567 สุขภาพเด็กดี 8
457 26/09/2567 คลินิกวัยรุ่น 1
458 26/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 8
459 26/09/2567 โรคความดัน 1
460 27/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
461 27/09/2567 โรคไตวาย 13
462 27/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 1
463 27/09/2567 วางแผนครอบครัว 1
464 30/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
465 30/09/2567 โรคเบาหวาน 58
466 30/09/2567 วางแผนครอบครัว 1
467 01/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
468 02/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 8
469 02/10/2567 โรคเบาหวาน 50
470 02/10/2567 สุขภาพเด็กดี 5
471 03/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
472 04/10/2567 Asthma 27
473 04/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 9
474 07/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
475 07/10/2567 ฝากครรภ์ 2
476 07/10/2567 โรคความดัน 75
477 07/10/2567 วางแผนครอบครัว 3
478 08/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
479 08/10/2567 โรคความดัน 1
480 08/10/2567 โรคไตวาย 20
481 09/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
482 09/10/2567 โรคความดัน 78
483 09/10/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
484 09/10/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
485 09/10/2567 สุขภาพเด็กดี 8
486 10/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 8
487 11/10/2567 COPD 15
488 11/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 6
489 14/10/2567 วางแผนครอบครัว 2
490 15/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
491 16/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
492 16/10/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 19
493 16/10/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 1
494 16/10/2567 โรคเบาหวาน 77
495 16/10/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 14
496 16/10/2567 สุขภาพเด็กดี 4
497 17/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
498 17/10/2567 สุขภาพเด็กดี 1
499 18/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
500 18/10/2567 โรคไตวาย 10
501 19/10/2567 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 1
502 21/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
503 21/10/2567 โรคความดัน 2
504 21/10/2567 วางแผนครอบครัว 4
505 22/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
506 22/10/2567 สุขภาพเด็กดี 1
507 23/10/2567 สุขภาพเด็กดี 12
508 24/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
509 25/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
510 28/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
511 29/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
512 29/10/2567 สุขภาพเด็กดี 2
513 30/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
514 30/10/2567 สุขภาพเด็กดี 11
515 31/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
516 01/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
517 04/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
518 04/11/2567 วางแผนครอบครัว 2
519 04/11/2567 สุขภาพเด็กดี 1
520 05/11/2567 Asthma 1
521 05/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
522 05/11/2567 สุขภาพเด็กดี 4
523 06/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
524 06/11/2567 สุขภาพเด็กดี 4
525 07/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
526 08/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
527 08/11/2567 วางแผนครอบครัว 1
528 11/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
529 11/11/2567 วางแผนครอบครัว 1
530 12/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
531 13/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
532 13/11/2567 โรคเบาหวาน 1
533 13/11/2567 สุขภาพเด็กดี 9
534 14/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
535 14/11/2567 สุขภาพเด็กดี 1
536 15/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
537 17/11/2567 สุขภาพเด็กดี 1
538 18/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
539 18/11/2567 ฝากครรภ์ 1
540 18/11/2567 วางแผนครอบครัว 5
541 19/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 7
542 19/11/2567 ฝากครรภ์ 1
543 20/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 7
544 20/11/2567 สุขภาพเด็กดี 7
545 22/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
546 25/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
547 25/11/2567 วางแผนครอบครัว 6
548 26/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 8
549 27/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
550 27/11/2567 สุขภาพเด็กดี 15
551 28/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
552 29/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
553 02/12/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
554 02/12/2567 วางแผนครอบครัว 1
555 03/12/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
556 04/12/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
557 04/12/2567 ทันตกรรม 1
558 04/12/2567 โรคความดัน 1
559 04/12/2567 โรคเบาหวาน 1
560 04/12/2567 สุขภาพเด็กดี 6
561 05/12/2567 Asthma 1
562 06/12/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
563 06/12/2567 สุขภาพเด็กดี 1
564 09/12/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
565 09/12/2567 วางแผนครอบครัว 2
566 11/12/2567 สุขภาพเด็กดี 8
567 12/12/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
568 13/12/2567 วางแผนครอบครัว 1
569 18/12/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 1
570 18/12/2567 สุขภาพเด็กดี 8
571 19/12/2567 จิตเวช 1
572 20/12/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
573 20/12/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 1
574 20/12/2567 วางแผนครอบครัว 1
575 23/12/2567 วางแผนครอบครัว 3
576 25/12/2567 สุขภาพเด็กดี 8
577 26/12/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 1
578 26/12/2567 โรคไตวาย 1
579 27/12/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
580 27/12/2567 สุขภาพเด็กดี 2
581 07/01/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
582 08/01/2568 สุขภาพเด็กดี 5
583 13/01/2568 วางแผนครอบครัว 6
584 14/01/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
585 15/01/2568 ฝากครรภ์ 1
586 15/01/2568 สุขภาพเด็กดี 3
587 17/01/2568 วางแผนครอบครัว 1
588 19/01/2568 วางแผนครอบครัว 1
589 20/01/2568 วางแผนครอบครัว 4
590 21/01/2568 วางแผนครอบครัว 1
591 22/01/2568 สุขภาพเด็กดี 9
592 24/01/2568 วางแผนครอบครัว 1
593 27/01/2568 วางแผนครอบครัว 3
594 29/01/2568 สุขภาพเด็กดี 5
595 05/02/2568 สุขภาพเด็กดี 4
596 10/02/2568 วางแผนครอบครัว 3
597 11/02/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
598 12/02/2568 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
599 12/02/2568 สุขภาพเด็กดี 5
600 18/02/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
601 19/02/2568 สุขภาพเด็กดี 4
602 20/02/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
603 21/02/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
604 26/02/2568 สุขภาพเด็กดี 12
605 03/03/2568 วางแผนครอบครัว 1
606 05/03/2568 สุขภาพเด็กดี 4
607 07/03/2568 วางแผนครอบครัว 1
608 10/03/2568 วางแผนครอบครัว 6
609 12/03/2568 สุขภาพเด็กดี 6
610 13/03/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
611 17/03/2568 วางแผนครอบครัว 3
612 18/03/2568 สุขภาพเด็กดี 1
613 19/03/2568 สุขภาพเด็กดี 4
614 24/03/2568 วางแผนครอบครัว 2
615 26/03/2568 สุขภาพเด็กดี 4
616 01/04/2568 ตรวจโรคทั่วไป 2
617 02/04/2568 สุขภาพเด็กดี 2
618 07/04/2568 วางแผนครอบครัว 1
619 08/04/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
620 09/04/2568 สุขภาพเด็กดี 2
621 11/04/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
622 16/04/2568 สุขภาพเด็กดี 2
623 17/04/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
624 17/04/2568 โรคเบาหวาน 1
625 18/04/2568 ตรวจโรคทั่วไป 2
626 22/04/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
627 23/04/2568 สุขภาพเด็กดี 3
628 25/04/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
629 30/04/2568 สุขภาพเด็กดี 5
630 01/05/2568 วางแผนครอบครัว 1
631 05/05/2568 วางแผนครอบครัว 1
632 07/05/2568 สุขภาพเด็กดี 3
633 12/05/2568 ตรวจโรคทั่วไป 2
634 12/05/2568 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 1
635 12/05/2568 วางแผนครอบครัว 6
636 14/05/2568 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
637 14/05/2568 สุขภาพเด็กดี 2
638 19/05/2568 วางแผนครอบครัว 1
639 20/05/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
640 21/05/2568 สุขภาพเด็กดี 3
641 23/05/2568 วางแผนครอบครัว 1
642 26/05/2568 วางแผนครอบครัว 3
643 28/05/2568 สุขภาพเด็กดี 10
644 02/06/2568 วางแผนครอบครัว 1
645 04/06/2568 สุขภาพเด็กดี 6
646 06/06/2568 วางแผนครอบครัว 1
647 11/06/2568 ตรวจโรคทั่วไป 2
648 11/06/2568 สุขภาพเด็กดี 1
649 16/06/2568 วางแผนครอบครัว 7
650 18/06/2568 สุขภาพเด็กดี 1