กรองคลินิก
ตารางนัด (ทั้งหมด)
ที่ วันที่นัด ชื่อคลินิก จำนวนคน
1 18/01/2563 คลินิก URI 4
2 18/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 19
3 19/01/2563 คลินิก URI 7
4 19/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
5 20/01/2563 คลินิก URI 33
6 20/01/2563 คลินิกยาเสพติด 3
7 20/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 88
8 20/01/2563 โรคความดัน 2
9 20/01/2563 โรคทัยรอยด์ 1
10 20/01/2563 โรคเบาหวาน 138
11 20/01/2563 วางแผนครอบครัว 37
12 21/01/2563 คลินิก URI 21
13 21/01/2563 คลินิกยาเสพติด 10
14 21/01/2563 คลินิกเลิกสุรา 1
15 21/01/2563 คลินิกอดบุหรี่ 1
16 21/01/2563 จิตเวช 89
17 21/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 62
18 21/01/2563 ฝากครรภ์ 28
19 21/01/2563 โรคความดัน 1
20 21/01/2563 วางแผนครอบครัว 1
21 22/01/2563 คลินิก URI 5
22 22/01/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
23 22/01/2563 คลินิกยาเสพติด 3
24 22/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 52
25 22/01/2563 ฝากครรภ์ 1
26 22/01/2563 โรคความดัน 1
27 22/01/2563 โรคเบาหวาน 149
28 22/01/2563 วางแผนครอบครัว 2
29 22/01/2563 สุขภาพเด็กดี 30
30 23/01/2563 คลินิก URI 2
31 23/01/2563 คลินิกยาเสพติด 20
32 23/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 46
33 23/01/2563 ฝากครรภ์ 16
34 23/01/2563 โรคความดัน 1
35 23/01/2563 โรคทัยรอยด์ 6
36 23/01/2563 วัณโรค 27
37 24/01/2563 คลินิก URI 10
38 24/01/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
39 24/01/2563 คลินิกเลิกสุรา 2
40 24/01/2563 คลินิกอดบุหรี่ 1
41 24/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 76
42 24/01/2563 ฝากครรภ์ 13
43 24/01/2563 โรคความดัน 1
44 24/01/2563 โรคไตวาย 48
45 24/01/2563 โรคเบาหวาน 4
46 26/01/2563 สุขภาพเด็กดี 1
47 27/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 32
48 27/01/2563 โรคเบาหวาน 145
49 27/01/2563 วางแผนครอบครัว 11
50 28/01/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 1
51 28/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 36
52 28/01/2563 ฝากครรภ์ 14
53 28/01/2563 โรคเบาหวาน 1
54 29/01/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
55 29/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 24
56 29/01/2563 ฝากครรภ์ 1
57 29/01/2563 โรคความดัน 1
58 29/01/2563 โรคเบาหวาน 72
59 29/01/2563 วางแผนครอบครัว 1
60 29/01/2563 สุขภาพเด็กดี 25
61 30/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 48
62 30/01/2563 ฝากครรภ์ 1
63 30/01/2563 โรคความดัน 1
64 30/01/2563 โรคทัยรอยด์ 13
65 30/01/2563 โรคเบาหวาน 1
66 31/01/2563 คลินิก URI 2
67 31/01/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 1
68 31/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 39
69 31/01/2563 วัณโรค 1
70 31/01/2563 วางแผนครอบครัว 1
71 03/02/2563 Asthma 1
72 03/02/2563 จิตเวช 11
73 03/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 36
74 03/02/2563 โรคทัยรอยด์ 1
75 03/02/2563 โรคเบาหวาน 127
76 03/02/2563 วางแผนครอบครัว 5
77 03/02/2563 สุขภาพเด็กดี 1
78 04/02/2563 จิตเวช 50
79 04/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 19
80 04/02/2563 ฝากครรภ์ 13
81 04/02/2563 โรคความดัน 1
82 04/02/2563 วางแผนครอบครัว 1
83 05/02/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
84 05/02/2563 จิตเวช 1
85 05/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 26
86 05/02/2563 โรคเบาหวาน 122
87 05/02/2563 สุขภาพเด็กดี 20
88 06/02/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 32
89 06/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 29
90 06/02/2563 โรคทัยรอยด์ 10
91 07/02/2563 Asthma 89
92 07/02/2563 คลินิกอดบุหรี่ 1
93 07/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 37
94 07/02/2563 โรคทัยรอยด์ 2
95 07/02/2563 วางแผนครอบครัว 2
96 10/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
97 10/02/2563 วางแผนครอบครัว 6
98 11/02/2563 คลินิก CAPD 1
99 11/02/2563 คลินิก URI 1
100 11/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 32
101 11/02/2563 ฝากครรภ์ 5
102 11/02/2563 โรคความดัน 2
103 11/02/2563 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 26
104 11/02/2563 โรคไตวาย 48
105 11/02/2563 โรคทัยรอยด์ 1
106 11/02/2563 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 17
107 11/02/2563 วางแผนครอบครัว 1
108 12/02/2563 คลินิก URI 1
109 12/02/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
110 12/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 16
111 12/02/2563 ทันตกรรม 1
112 12/02/2563 สุขภาพเด็กดี 26
113 13/02/2563 คลินิก CAPD 12
114 13/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 30
115 13/02/2563 โรคทัยรอยด์ 5
116 14/02/2563 Asthma 1
117 14/02/2563 COPD 46
118 14/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 34
119 14/02/2563 ฝากครรภ์ 1
120 14/02/2563 โรคทัยรอยด์ 2
121 17/02/2563 คลินิก URI 2
122 17/02/2563 จิตเวช 23
123 17/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 18
124 17/02/2563 โรคความดัน 1
125 17/02/2563 โรคไตวาย 1
126 17/02/2563 โรคเบาหวาน 123
127 17/02/2563 วางแผนครอบครัว 14
128 18/02/2563 จิตเวช 59
129 18/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 6
130 18/02/2563 ฝากครรภ์ 1
131 18/02/2563 โรคทัยรอยด์ 1
132 18/02/2563 สุขภาพเด็กดี 1
133 19/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 14
134 19/02/2563 โรคไตวาย 1
135 19/02/2563 โรคเบาหวาน 99
136 19/02/2563 วางแผนครอบครัว 1
137 19/02/2563 สุขภาพเด็กดี 14
138 20/02/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 30
139 20/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 9
140 20/02/2563 โรคทัยรอยด์ 5
141 21/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 21
142 21/02/2563 โรคไตวาย 48
143 21/02/2563 โรคทัยรอยด์ 1
144 24/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 17
145 24/02/2563 โรคความดัน 1
146 24/02/2563 วางแผนครอบครัว 16
147 25/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 10
148 25/02/2563 ฝากครรภ์ 1
149 26/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 6
150 26/02/2563 ฝากครรภ์ 1
151 26/02/2563 โรคความดัน 1
152 26/02/2563 สุขภาพเด็กดี 29
153 27/02/2563 คลินิก URI 2
154 27/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 15
155 27/02/2563 ฝากครรภ์ 1
156 27/02/2563 โรคทัยรอยด์ 2
157 27/02/2563 โรคเบาหวาน 1
158 27/02/2563 วัณโรค 2
159 28/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 30
160 28/02/2563 โรคไตวาย 42
161 28/02/2563 โรคเบาหวาน 4
162 02/03/2563 จิตเวช 3
163 02/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 21
164 02/03/2563 โรคเบาหวาน 108
165 02/03/2563 วางแผนครอบครัว 15
166 03/03/2563 จิตเวช 77
167 03/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 9
168 04/03/2563 Asthma 1
169 04/03/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
170 04/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 16
171 04/03/2563 ฝากครรภ์ 1
172 04/03/2563 โรคความดัน 4
173 04/03/2563 โรคเบาหวาน 80
174 04/03/2563 สุขภาพเด็กดี 10
175 05/03/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 22
176 05/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 36
177 05/03/2563 โรคทัยรอยด์ 6
178 06/03/2563 Asthma 71
179 06/03/2563 COPD 1
180 06/03/2563 คลินิก URI 1
181 06/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 22
182 06/03/2563 โรคทัยรอยด์ 1
183 08/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
184 09/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 11
185 09/03/2563 ฝากครรภ์ 1
186 09/03/2563 โรคความดัน 163
187 09/03/2563 โรคทัยรอยด์ 1
188 09/03/2563 วางแผนครอบครัว 33
189 10/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 26
190 10/03/2563 โรคความดัน 1
191 10/03/2563 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 27
192 10/03/2563 โรคไตวาย 20
193 10/03/2563 โรคเบาหวาน 1
194 10/03/2563 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 30
195 10/03/2563 วางแผนครอบครัว 3
196 11/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 17
197 11/03/2563 โรคความดัน 152
198 11/03/2563 โรคไตวาย 1
199 11/03/2563 โรคเบาหวาน 1
200 11/03/2563 สุขภาพเด็กดี 17
201 12/03/2563 คลินิก CAPD 10
202 12/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 28
203 12/03/2563 โรคทัยรอยด์ 15
204 13/03/2563 COPD 38
205 13/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 14
206 13/03/2563 โรคทัยรอยด์ 2
207 13/03/2563 สุขภาพเด็กดี 1
208 16/03/2563 คลินิก URI 1
209 16/03/2563 คลินิกยาเสพติด 1
210 16/03/2563 จิตเวช 1
211 16/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 13
212 16/03/2563 โรคทัยรอยด์ 1
213 16/03/2563 โรคเบาหวาน 51
214 16/03/2563 วางแผนครอบครัว 14
215 16/03/2563 สุขภาพเด็กดี 1
216 17/03/2563 จิตเวช 42
217 17/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 10
218 17/03/2563 โรคเบาหวาน 1
219 17/03/2563 สุขภาพเด็กดี 2
220 18/03/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
221 18/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 12
222 18/03/2563 โรคไตวาย 1
223 18/03/2563 โรคเบาหวาน 3
224 18/03/2563 สุขภาพเด็กดี 18
225 19/03/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 23
226 19/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 22
227 19/03/2563 โรคความดัน 1
228 19/03/2563 โรคทัยรอยด์ 9
229 19/03/2563 โรคเบาหวาน 1
230 20/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 15
231 20/03/2563 โรคไตวาย 13
232 20/03/2563 โรคทัยรอยด์ 1
233 23/03/2563 COPD 2
234 23/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 8
235 23/03/2563 โรคความดัน 132
236 23/03/2563 วางแผนครอบครัว 2
237 23/03/2563 สุขภาพเด็กดี 1
238 24/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
239 25/03/2563 โรคความดัน 153
240 25/03/2563 สุขภาพเด็กดี 26
241 26/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 10
242 27/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 14
243 27/03/2563 โรคไตวาย 9
244 30/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 13
245 30/03/2563 โรคเบาหวาน 100
246 30/03/2563 วางแผนครอบครัว 17
247 30/03/2563 สุขภาพเด็กดี 1
248 31/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 15
249 01/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 8
250 01/04/2563 โรคเบาหวาน 1
251 01/04/2563 สุขภาพเด็กดี 5
252 02/04/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 1
253 02/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 13
254 02/04/2563 ฝากครรภ์ 1
255 02/04/2563 โรคทัยรอยด์ 1
256 03/04/2563 Asthma 33
257 03/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 15
258 03/04/2563 โรคทัยรอยด์ 2
259 06/04/2563 วางแผนครอบครัว 7
260 07/04/2563 จิตเวช 1
261 07/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 20
262 07/04/2563 วางแผนครอบครัว 1
263 08/04/2563 คลินิก URI 1
264 08/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
265 08/04/2563 โรคความดัน 134
266 08/04/2563 โรคเบาหวาน 1
267 08/04/2563 สุขภาพเด็กดี 7
268 09/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 10
269 09/04/2563 โรคทัยรอยด์ 1
270 09/04/2563 สุขภาพเด็กดี 1
271 10/04/2563 COPD 15
272 10/04/2563 คลินิก URI 1
273 10/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 17
274 10/04/2563 โรคทัยรอยด์ 3
275 15/04/2563 สุขภาพเด็กดี 1
276 16/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
277 16/04/2563 โรคทัยรอยด์ 1
278 17/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 6
279 17/04/2563 โรคทัยรอยด์ 1
280 20/04/2563 COPD 1
281 20/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
282 20/04/2563 โรคความดัน 147
283 20/04/2563 โรคเบาหวาน 1
284 21/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
285 21/04/2563 สุขภาพเด็กดี 1
286 22/04/2563 คลินิก CAPD 1
287 22/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
288 22/04/2563 โรคความดัน 145
289 22/04/2563 สุขภาพเด็กดี 23
290 23/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
291 24/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
292 27/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
293 28/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
294 29/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
295 29/04/2563 โรคเบาหวาน 1
296 29/04/2563 สุขภาพเด็กดี 9
297 30/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
298 30/04/2563 โรคทัยรอยด์ 1
299 01/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 11
300 05/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
301 05/05/2563 โรคทัยรอยด์ 1
302 06/05/2563 สุขภาพเด็กดี 5
303 07/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
304 07/05/2563 โรคทัยรอยด์ 3
305 11/05/2563 โรคความดัน 93
306 12/05/2563 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 1
307 12/05/2563 โรคไตวาย 23
308 12/05/2563 โรคทัยรอยด์ 1
309 13/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
310 13/05/2563 สุขภาพเด็กดี 14
311 14/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
312 14/05/2563 โรคทัยรอยด์ 2
313 15/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
314 18/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
315 19/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
316 19/05/2563 ฝากครรภ์ 1
317 20/05/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
318 20/05/2563 สุขภาพเด็กดี 8
319 22/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
320 27/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
321 27/05/2563 สุขภาพเด็กดี 13
322 29/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
323 29/05/2563 โรคทัยรอยด์ 1
324 01/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
325 01/06/2563 โรคเบาหวาน 1
326 02/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
327 03/06/2563 สุขภาพเด็กดี 3
328 04/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
329 04/06/2563 โรคทัยรอยด์ 1
330 05/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
331 10/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
332 10/06/2563 สุขภาพเด็กดี 7
333 11/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
334 12/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
335 15/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
336 16/06/2563 โรคทัยรอยด์ 1
337 17/06/2563 สุขภาพเด็กดี 2
338 18/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
339 19/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
340 22/06/2563 โรคความดัน 1
341 23/06/2563 โรคทัยรอยด์ 1
342 24/06/2563 สุขภาพเด็กดี 6
343 25/06/2563 โรคทัยรอยด์ 1
344 26/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
345 26/06/2563 สุขภาพเด็กดี 1
346 01/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
347 01/07/2563 ฝากครรภ์ 1
348 01/07/2563 สุขภาพเด็กดี 7
349 02/07/2563 ฝากครรภ์ 1
350 02/07/2563 โรคทัยรอยด์ 1
351 03/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
352 08/07/2563 สุขภาพเด็กดี 3
353 09/07/2563 ฝากครรภ์ 1
354 09/07/2563 โรคทัยรอยด์ 1
355 14/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
356 15/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
357 15/07/2563 สุขภาพเด็กดี 12
358 22/07/2563 วางแผนครอบครัว 1
359 22/07/2563 สุขภาพเด็กดี 9
360 24/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
361 27/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
362 29/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
363 29/07/2563 สุขภาพเด็กดี 10
364 30/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
365 05/08/2563 สุขภาพเด็กดี 6
366 19/08/2563 สุขภาพเด็กดี 7
367 20/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
368 24/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
369 26/08/2563 ฝากครรภ์ 1
370 26/08/2563 สุขภาพเด็กดี 8
371 27/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
372 02/09/2563 สุขภาพเด็กดี 2
373 09/09/2563 สุขภาพเด็กดี 2
374 16/09/2563 สุขภาพเด็กดี 5
375 23/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
376 23/09/2563 สุขภาพเด็กดี 5
377 30/09/2563 สุขภาพเด็กดี 7
378 07/10/2563 สุขภาพเด็กดี 9
379 12/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
380 14/10/2563 สุขภาพเด็กดี 3
381 15/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
382 21/10/2563 สุขภาพเด็กดี 12
383 23/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
384 28/10/2563 สุขภาพเด็กดี 5
385 29/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
386 04/11/2563 สุขภาพเด็กดี 3
387 11/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
388 13/11/2563 สุขภาพเด็กดี 1
389 18/11/2563 สุขภาพเด็กดี 3
390 19/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
391 25/11/2563 สุขภาพเด็กดี 8
392 02/12/2563 สุขภาพเด็กดี 5
393 09/12/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
394 09/12/2563 สุขภาพเด็กดี 4
395 16/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
396 16/12/2563 สุขภาพเด็กดี 4
397 17/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
398 18/12/2563 โรคเบาหวาน 1
399 23/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
400 23/12/2563 สุขภาพเด็กดี 8
401 29/12/2563 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 1
402 30/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
403 30/12/2563 สุขภาพเด็กดี 3
404 03/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
405 06/01/2564 สุขภาพเด็กดี 4
406 13/01/2564 สุขภาพเด็กดี 10