กรองคลินิก
ตารางนัด (ทั้งหมด)
ที่ วันที่นัด ชื่อคลินิก จำนวนคน
1 25/04/2567 คลินิก URI 6
2 25/04/2567 คลินิก-Spirometry 3
3 25/04/2567 คลินิกกัญชา 10
4 25/04/2567 คลินิกวัยรุ่น 1
5 25/04/2567 จิตเวช 1
6 25/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 64
7 25/04/2567 ทันตกรรม 15
8 25/04/2567 ฝากครรภ์ 26
9 25/04/2567 แพทย์แผนไทย 3
10 25/04/2567 โรคความดัน 1
11 25/04/2567 วัณโรค 18
12 26/04/2567 คลินิก URI 2
13 26/04/2567 คลินิกเลิกสุรา 1
14 26/04/2567 คลินิกวัยรุ่น 1
15 26/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 90
16 26/04/2567 ทันตกรรม 9
17 26/04/2567 แพทย์แผนไทย 1
18 26/04/2567 โรคความดัน 1
19 26/04/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 25
20 26/04/2567 โรคไตวาย 43
21 26/04/2567 โรคเบาหวาน 1
22 26/04/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 28
23 27/04/2567 ทันตกรรม 4
24 28/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
25 29/04/2567 คลินิก URI 1
26 29/04/2567 คลินิกเลิกสุรา 1
27 29/04/2567 คลินิกวัยรุ่น 1
28 29/04/2567 คลินิกอดบุหรี่ 1
29 29/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 54
30 29/04/2567 ทันตกรรม 13
31 29/04/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 48
32 29/04/2567 โรคไตวาย 1
33 29/04/2567 โรคธาลัสซีเมีย 1
34 29/04/2567 โรคเบาหวาน 172
35 29/04/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 48
36 29/04/2567 วางแผนครอบครัว 11
37 30/04/2567 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 33
38 30/04/2567 คลินิกเลิกสุรา 1
39 30/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 46
40 30/04/2567 ทันตกรรม 10
41 30/04/2567 ฝากครรภ์ 28
42 30/04/2567 แพทย์แผนไทย 2
43 01/05/2567 คลินิก URI 1
44 01/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 40
45 01/05/2567 ทันตกรรม 6
46 01/05/2567 แพทย์แผนไทย 1
47 01/05/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 2
48 01/05/2567 โรคเบาหวาน 139
49 01/05/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 50
50 01/05/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 10
51 01/05/2567 สุขภาพเด็กดี 13
52 02/05/2567 คลินิก URI 1
53 02/05/2567 คลินิก-Spirometry 3
54 02/05/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 44
55 02/05/2567 คลินิกอดบุหรี่ 1
56 02/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 23
57 02/05/2567 ทันตกรรม 4
58 02/05/2567 ฝากครรภ์ 9
59 02/05/2567 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 18
60 02/05/2567 โรคทัยรอยด์ 1
61 03/05/2567 Asthma 56
62 03/05/2567 COPD 2
63 03/05/2567 คลินิกเลิกสุรา 1
64 03/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 47
65 03/05/2567 ทันตกรรม 1
66 03/05/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 4
67 03/05/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 26
68 04/05/2567 ทันตกรรม 3
69 06/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
70 06/05/2567 วางแผนครอบครัว 7
71 07/05/2567 คลินิก URI 1
72 07/05/2567 คลินิกวัยรุ่น 2
73 07/05/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 1
74 07/05/2567 จิตเวช 145
75 07/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 44
76 07/05/2567 ทันตกรรม 3
77 07/05/2567 ฝากครรภ์ 24
78 07/05/2567 โรคความดัน 2
79 07/05/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 4
80 07/05/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 1
81 07/05/2567 โรคเบาหวาน 2
82 07/05/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 60
83 07/05/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 2
84 08/05/2567 คลินิกวัยรุ่น 2
85 08/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 35
86 08/05/2567 ทันตกรรม 3
87 08/05/2567 โรคความดัน 180
88 08/05/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 31
89 08/05/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 22
90 08/05/2567 สุขภาพเด็กดี 20
91 09/05/2567 COPD 1
92 09/05/2567 คลินิก CAPD 5
93 09/05/2567 คลินิก-Spirometry 3
94 09/05/2567 คลินิกยาเสพติด 1
95 09/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 27
96 09/05/2567 ทันตกรรม 1
97 09/05/2567 ฝากครรภ์ 3
98 09/05/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 21
99 09/05/2567 โรคทัยรอยด์ 1
100 09/05/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 42
101 09/05/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 1
102 10/05/2567 COPD 45
103 10/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 23
104 10/05/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 1
105 10/05/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 22
106 13/05/2567 คลินิกวัยรุ่น 1
107 13/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 26
108 13/05/2567 โรคความดัน 2
109 13/05/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 2
110 13/05/2567 โรคเบาหวาน 165
111 13/05/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 91
112 13/05/2567 วางแผนครอบครัว 29
113 13/05/2567 สุขภาพเด็กดี 3
114 14/05/2567 คลินิกวัยรุ่น 2
115 14/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 12
116 14/05/2567 ฝากครรภ์ 10
117 14/05/2567 โรคความดัน 1
118 14/05/2567 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 10
119 14/05/2567 โรคไตวาย 39
120 14/05/2567 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 56
121 14/05/2567 วางแผนครอบครัว 1
122 15/05/2567 คลินิก URI 1
123 15/05/2567 คลินิกยาเสพติด 1
124 15/05/2567 จิตเวช 1
125 15/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 38
126 15/05/2567 ทันตกรรม 1
127 15/05/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 6
128 15/05/2567 โรคเบาหวาน 142
129 15/05/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 1
130 15/05/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 35
131 15/05/2567 สุขภาพเด็กดี 21
132 16/05/2567 คลินิก-Spirometry 3
133 16/05/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 39
134 16/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 28
135 16/05/2567 ทันตกรรม 3
136 16/05/2567 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 5
137 16/05/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 19
138 17/05/2567 คลินิกอดบุหรี่ 1
139 17/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 28
140 17/05/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 48
141 17/05/2567 โรคไตวาย 37
142 17/05/2567 โรคเบาหวาน 5
143 17/05/2567 สุขภาพเด็กดี 1
144 20/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 13
145 20/05/2567 ทันตกรรม 1
146 20/05/2567 โรคความดัน 171
147 20/05/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 77
148 20/05/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
149 20/05/2567 โรคไตวาย 2
150 20/05/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 4
151 20/05/2567 วางแผนครอบครัว 6
152 20/05/2567 สุขภาพเด็กดี 1
153 21/05/2567 คลินิกวัยรุ่น 2
154 21/05/2567 จิตเวช 116
155 21/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 29
156 21/05/2567 ทันตกรรม 1
157 21/05/2567 ฝากครรภ์ 23
158 21/05/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 1
159 21/05/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 31
160 21/05/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 1
161 21/05/2567 โรคไตวาย 3
162 21/05/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 3
163 22/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
164 22/05/2567 สุขภาพเด็กดี 6
165 23/05/2567 คลินิก-Spirometry 3
166 23/05/2567 คลินิกกัญชา 6
167 23/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 20
168 23/05/2567 ทันตกรรม 1
169 23/05/2567 วัณโรค 1
170 24/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 36
171 24/05/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 38
172 24/05/2567 โรคไตวาย 35
173 24/05/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 11
174 25/05/2567 ทันตกรรม 1
175 27/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 16
176 27/05/2567 ทันตกรรม 1
177 27/05/2567 โรคไตวาย 1
178 27/05/2567 โรคเบาหวาน 129
179 27/05/2567 วางแผนครอบครัว 10
180 27/05/2567 สุขภาพเด็กดี 1
181 28/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 16
182 28/05/2567 ทันตกรรม 2
183 28/05/2567 ฝากครรภ์ 10
184 28/05/2567 โรคไตวาย 1
185 29/05/2567 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
186 29/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 13
187 29/05/2567 ทันตกรรม 2
188 29/05/2567 โรคเบาหวาน 134
189 29/05/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 1
190 29/05/2567 สุขภาพเด็กดี 26
191 30/05/2567 คลินิก-Spirometry 3
192 30/05/2567 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 19
193 30/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 25
194 30/05/2567 ทันตกรรม 1
195 31/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 22
196 31/05/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 30
197 31/05/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 29
198 03/06/2567 วางแผนครอบครัว 5
199 04/06/2567 คลินิก-Spirometry 2
200 04/06/2567 จิตเวช 69
201 04/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 29
202 04/06/2567 ทันตกรรม 3
203 04/06/2567 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 1
204 04/06/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
205 04/06/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 4
206 04/06/2567 โรคเบาหวาน 1
207 04/06/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 58
208 05/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 17
209 05/06/2567 ทันตกรรม 3
210 05/06/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 3
211 05/06/2567 โรคเบาหวาน 81
212 05/06/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 37
213 05/06/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
214 05/06/2567 สุขภาพเด็กดี 6
215 06/06/2567 คลินิก-Spirometry 3
216 06/06/2567 คลินิกวัยรุ่น 1
217 06/06/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 46
218 06/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 10
219 06/06/2567 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 88
220 06/06/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 1
221 07/06/2567 Asthma 41
222 07/06/2567 จิตเวช 2
223 07/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 23
224 07/06/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 4
225 07/06/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 1
226 07/06/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 53
227 07/06/2567 วางแผนครอบครัว 1
228 10/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 23
229 10/06/2567 ฝากครรภ์ 1
230 10/06/2567 โรคความดัน 135
231 10/06/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 3
232 10/06/2567 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 1
233 10/06/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 44
234 10/06/2567 วางแผนครอบครัว 20
235 11/06/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 1
236 11/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 15
237 11/06/2567 ทันตกรรม 2
238 11/06/2567 โรคความดัน 2
239 11/06/2567 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 32
240 11/06/2567 โรคไตวาย 33
241 11/06/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 1
242 11/06/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
243 11/06/2567 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 9
244 12/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 18
245 12/06/2567 ทันตกรรม 1
246 12/06/2567 โรคความดัน 164
247 12/06/2567 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 1
248 12/06/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 70
249 12/06/2567 โรคเบาหวาน 2
250 12/06/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 5
251 12/06/2567 สุขภาพเด็กดี 15
252 13/06/2567 คลินิก CAPD 9
253 13/06/2567 คลินิก-Spirometry 3
254 13/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 21
255 13/06/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 26
256 13/06/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 38
257 13/06/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 2
258 14/06/2567 Asthma 1
259 14/06/2567 COPD 31
260 14/06/2567 คลินิกวัยรุ่น 1
261 14/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 10
262 14/06/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 2
263 14/06/2567 โรคทัยรอยด์ 1
264 14/06/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 37
265 17/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
266 17/06/2567 โรคความดัน 1
267 17/06/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 47
268 17/06/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
269 17/06/2567 โรคเบาหวาน 104
270 17/06/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 4
271 17/06/2567 วางแผนครอบครัว 15
272 18/06/2567 จิตเวช 87
273 18/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 18
274 18/06/2567 ทันตกรรม 1
275 18/06/2567 ฝากครรภ์ 1
276 18/06/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 64
277 18/06/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 1
278 18/06/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 3
279 19/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 20
280 19/06/2567 ทันตกรรม 1
281 19/06/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 19
282 19/06/2567 โรคเบาหวาน 76
283 19/06/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 48
284 19/06/2567 สุขภาพเด็กดี 16
285 20/06/2567 คลินิก-Spirometry 3
286 20/06/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 21
287 20/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 17
288 20/06/2567 ทันตกรรม 1
289 20/06/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 73
290 21/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 20
291 21/06/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 49
292 21/06/2567 โรคไตวาย 23
293 24/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 7
294 24/06/2567 ทันตกรรม 2
295 24/06/2567 โรคความดัน 85
296 24/06/2567 วางแผนครอบครัว 13
297 24/06/2567 สุขภาพเด็กดี 1
298 25/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 18
299 25/06/2567 วางแผนครอบครัว 2
300 26/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 15
301 26/06/2567 โรคความดัน 138
302 26/06/2567 โรคเบาหวาน 1
303 26/06/2567 วัณโรค 3
304 26/06/2567 สุขภาพเด็กดี 18
305 27/06/2567 คลินิก-Spirometry 3
306 27/06/2567 คลินิกกัญชา 2
307 27/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 13
308 28/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
309 28/06/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 23
310 28/06/2567 โรคไตวาย 30
311 28/06/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 1
312 28/06/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 1
313 01/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 10
314 01/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 52
315 01/07/2567 โรคเบาหวาน 76
316 01/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 3
317 01/07/2567 วางแผนครอบครัว 4
318 02/07/2567 จิตเวช 18
319 02/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 20
320 02/07/2567 ฝากครรภ์ 1
321 02/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 3
322 02/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 12
323 03/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
324 03/07/2567 โรคความดัน 1
325 03/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 2
326 03/07/2567 โรคเบาหวาน 123
327 03/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 29
328 03/07/2567 สุขภาพเด็กดี 10
329 04/07/2567 คลินิก URI 1
330 04/07/2567 คลินิก-Spirometry 2
331 04/07/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 11
332 04/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 12
333 05/07/2567 Asthma 44
334 05/07/2567 คลินิก URI 1
335 05/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 14
336 05/07/2567 โรคเบาหวาน 1
337 05/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 23
338 08/07/2567 จิตเวช 1
339 08/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
340 08/07/2567 โรคความดัน 144
341 08/07/2567 วางแผนครอบครัว 7
342 09/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 22
343 09/07/2567 โรคความดัน 4
344 09/07/2567 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 1
345 09/07/2567 โรคไตวาย 33
346 09/07/2567 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 3
347 10/07/2567 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
348 10/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 7
349 10/07/2567 ฝากครรภ์ 1
350 10/07/2567 โรคความดัน 163
351 10/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 26
352 10/07/2567 โรคไตวาย 2
353 10/07/2567 โรคเบาหวาน 1
354 10/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 26
355 10/07/2567 สุขภาพเด็กดี 13
356 11/07/2567 คลินิก URI 1
357 11/07/2567 คลินิก-Spirometry 3
358 11/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 23
359 11/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 9
360 11/07/2567 โรคเบาหวาน 1
361 11/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 42
362 11/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 5
363 11/07/2567 วางแผนครอบครัว 1
364 12/07/2567 Asthma 1
365 12/07/2567 COPD 26
366 12/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 10
367 12/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 4
368 12/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 1
369 15/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 8
370 15/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 3
371 15/07/2567 โรคเบาหวาน 58
372 15/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 1
373 15/07/2567 วางแผนครอบครัว 7
374 16/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 16
375 16/07/2567 โรคความดัน 1
376 16/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 1
377 16/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 30
378 16/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 10
379 16/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 7
380 16/07/2567 วางแผนครอบครัว 1
381 17/07/2567 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
382 17/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 8
383 17/07/2567 โรคความดัน 1
384 17/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 2
385 17/07/2567 โรคเบาหวาน 74
386 17/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 24
387 17/07/2567 สุขภาพเด็กดี 9
388 18/07/2567 คลินิก-Spirometry 2
389 18/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
390 18/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 13
391 19/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 10
392 19/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 26
393 19/07/2567 โรคไตวาย 16
394 22/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
395 22/07/2567 วางแผนครอบครัว 2
396 23/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
397 23/07/2567 โรคความดัน 1
398 23/07/2567 สุขภาพเด็กดี 2
399 24/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
400 24/07/2567 โรคความดัน 153
401 24/07/2567 โรคเบาหวาน 2
402 24/07/2567 สุขภาพเด็กดี 9
403 25/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 8
404 26/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 9
405 26/07/2567 ทันตกรรม 1
406 26/07/2567 โรคไตวาย 10
407 29/07/2567 วางแผนครอบครัว 1
408 30/07/2567 จิตเวช 1
409 30/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
410 31/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
411 31/07/2567 ฝากครรภ์ 1
412 31/07/2567 โรคเบาหวาน 44
413 31/07/2567 สุขภาพเด็กดี 7
414 01/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
415 02/08/2567 Asthma 43
416 02/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
417 05/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
418 05/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 5
419 05/08/2567 โรคเบาหวาน 75
420 05/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 1
421 05/08/2567 วางแผนครอบครัว 1
422 06/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 6
423 06/08/2567 โรคเบาหวาน 1
424 06/08/2567 สุขภาพเด็กดี 1
425 07/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 13
426 07/08/2567 โรคเบาหวาน 13
427 07/08/2567 สุขภาพเด็กดี 8
428 08/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 12
429 08/08/2567 โรคเบาหวาน 1
430 08/08/2567 สุขภาพเด็กดี 1
431 09/08/2567 COPD 5
432 09/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 8
433 09/08/2567 โรคความดัน 1
434 09/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 1
435 10/08/2567 วางแผนครอบครัว 1
436 12/08/2567 วางแผนครอบครัว 3
437 13/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 8
438 13/08/2567 โรคความดัน 1
439 13/08/2567 โรคไตวาย 33
440 14/08/2567 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
441 14/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
442 14/08/2567 ทันตกรรม 1
443 14/08/2567 โรคความดัน 142
444 14/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
445 14/08/2567 โรคเบาหวาน 1
446 14/08/2567 สุขภาพเด็กดี 8
447 15/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
448 16/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 6
449 16/08/2567 โรคความดัน 1
450 16/08/2567 โรคไตวาย 22
451 19/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
452 19/08/2567 วางแผนครอบครัว 2
453 20/08/2567 จิตเวช 1
454 20/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
455 20/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
456 20/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 1
457 21/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
458 21/08/2567 โรคเบาหวาน 36
459 21/08/2567 สุขภาพเด็กดี 1
460 22/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
461 23/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 6
462 26/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
463 26/08/2567 โรคความดัน 59
464 26/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
465 26/08/2567 วางแผนครอบครัว 2
466 27/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
467 28/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
468 28/08/2567 ฝากครรภ์ 1
469 28/08/2567 โรคความดัน 62
470 28/08/2567 โรคเบาหวาน 1
471 28/08/2567 สุขภาพเด็กดี 9
472 29/08/2567 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 1
473 29/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
474 30/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
475 02/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
476 02/09/2567 ฝากครรภ์ 1
477 02/09/2567 วางแผนครอบครัว 3
478 03/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
479 04/09/2567 สุขภาพเด็กดี 5
480 05/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
481 06/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
482 09/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
483 09/09/2567 ฝากครรภ์ 2
484 10/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
485 10/09/2567 สุขภาพเด็กดี 1
486 11/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
487 11/09/2567 ทันตกรรม 1
488 11/09/2567 สุขภาพเด็กดี 5
489 12/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
490 13/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
491 13/09/2567 ทันตกรรม 1
492 16/09/2567 วางแผนครอบครัว 2
493 17/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
494 17/09/2567 สุขภาพเด็กดี 1
495 18/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
496 18/09/2567 สุขภาพเด็กดี 3
497 19/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
498 19/09/2567 โรคเบาหวาน 1
499 20/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
500 23/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
501 23/09/2567 โรคความดัน 1
502 23/09/2567 วางแผนครอบครัว 1
503 24/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
504 25/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
505 25/09/2567 สุขภาพเด็กดี 8
506 26/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 6
507 27/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
508 27/09/2567 วางแผนครอบครัว 1
509 30/09/2567 วางแผนครอบครัว 1
510 02/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 6
511 02/10/2567 สุขภาพเด็กดี 5
512 03/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
513 04/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
514 07/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
515 07/10/2567 ฝากครรภ์ 2
516 07/10/2567 วางแผนครอบครัว 3
517 08/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
518 09/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
519 09/10/2567 สุขภาพเด็กดี 8
520 11/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
521 14/10/2567 วางแผนครอบครัว 2
522 16/10/2567 สุขภาพเด็กดี 4
523 17/10/2567 สุขภาพเด็กดี 1
524 19/10/2567 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 1
525 21/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
526 21/10/2567 วางแผนครอบครัว 4
527 22/10/2567 สุขภาพเด็กดี 1
528 23/10/2567 สุขภาพเด็กดี 12
529 29/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
530 30/10/2567 สุขภาพเด็กดี 11
531 04/11/2567 วางแผนครอบครัว 2
532 05/11/2567 Asthma 1
533 06/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
534 06/11/2567 สุขภาพเด็กดี 4
535 08/11/2567 วางแผนครอบครัว 1
536 11/11/2567 วางแผนครอบครัว 1
537 13/11/2567 โรคเบาหวาน 1
538 13/11/2567 สุขภาพเด็กดี 4
539 17/11/2567 สุขภาพเด็กดี 1
540 18/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
541 18/11/2567 ฝากครรภ์ 1
542 18/11/2567 วางแผนครอบครัว 5
543 19/11/2567 ฝากครรภ์ 1
544 20/11/2567 สุขภาพเด็กดี 3
545 25/11/2567 วางแผนครอบครัว 6
546 27/11/2567 สุขภาพเด็กดี 7
547 02/12/2567 วางแผนครอบครัว 1
548 04/12/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
549 04/12/2567 ทันตกรรม 1
550 04/12/2567 โรคความดัน 1
551 04/12/2567 โรคเบาหวาน 1
552 04/12/2567 สุขภาพเด็กดี 5
553 05/12/2567 Asthma 1
554 06/12/2567 สุขภาพเด็กดี 1
555 09/12/2567 วางแผนครอบครัว 2
556 11/12/2567 สุขภาพเด็กดี 3
557 12/12/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
558 13/12/2567 วางแผนครอบครัว 1
559 18/12/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 1
560 18/12/2567 สุขภาพเด็กดี 7
561 19/12/2567 จิตเวช 1
562 20/12/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
563 20/12/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 1
564 20/12/2567 วางแผนครอบครัว 1
565 23/12/2567 วางแผนครอบครัว 3
566 25/12/2567 สุขภาพเด็กดี 8
567 26/12/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 1
568 26/12/2567 โรคไตวาย 1
569 27/12/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
570 27/12/2567 สุขภาพเด็กดี 2
571 07/01/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
572 08/01/2568 สุขภาพเด็กดี 5
573 13/01/2568 วางแผนครอบครัว 6
574 14/01/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
575 15/01/2568 ฝากครรภ์ 1
576 15/01/2568 สุขภาพเด็กดี 2
577 17/01/2568 วางแผนครอบครัว 1
578 19/01/2568 วางแผนครอบครัว 1
579 20/01/2568 วางแผนครอบครัว 4
580 21/01/2568 วางแผนครอบครัว 1
581 22/01/2568 สุขภาพเด็กดี 9
582 24/01/2568 วางแผนครอบครัว 1
583 27/01/2568 วางแผนครอบครัว 3
584 29/01/2568 สุขภาพเด็กดี 3
585 05/02/2568 สุขภาพเด็กดี 4
586 10/02/2568 วางแผนครอบครัว 3
587 11/02/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
588 12/02/2568 สุขภาพเด็กดี 5
589 18/02/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
590 19/02/2568 สุขภาพเด็กดี 4
591 20/02/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
592 21/02/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
593 26/02/2568 สุขภาพเด็กดี 11
594 03/03/2568 วางแผนครอบครัว 1
595 05/03/2568 สุขภาพเด็กดี 4
596 07/03/2568 วางแผนครอบครัว 1
597 10/03/2568 วางแผนครอบครัว 6
598 12/03/2568 สุขภาพเด็กดี 5
599 13/03/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
600 17/03/2568 วางแผนครอบครัว 3
601 19/03/2568 สุขภาพเด็กดี 4
602 24/03/2568 วางแผนครอบครัว 2
603 26/03/2568 สุขภาพเด็กดี 4
604 01/04/2568 ตรวจโรคทั่วไป 2
605 02/04/2568 สุขภาพเด็กดี 2
606 07/04/2568 วางแผนครอบครัว 1
607 09/04/2568 สุขภาพเด็กดี 2
608 16/04/2568 สุขภาพเด็กดี 2
609 17/04/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
610 17/04/2568 โรคเบาหวาน 1
611 18/04/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
612 22/04/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
613 23/04/2568 สุขภาพเด็กดี 3