กรองคลินิก
ตารางนัด (ทั้งหมด)
ที่ วันที่นัด ชื่อคลินิก จำนวนคน
1 03/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 5
2 04/12/2566 คลินิก URI 6
3 04/12/2566 คลินิกวัยรุ่น 2
4 04/12/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 3
5 04/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 111
6 04/12/2566 ทันตกรรม 19
7 04/12/2566 แพทย์แผนไทย 4
8 04/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
9 04/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 13
10 04/12/2566 โรคทัยรอยด์ 1
11 04/12/2566 โรคเบาหวาน 83
12 04/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 42
13 04/12/2566 วางแผนครอบครัว 15
14 05/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
15 05/12/2566 ทันตกรรม 1
16 06/12/2566 คลินิก URI 4
17 06/12/2566 คลินิกวัยรุ่น 1
18 06/12/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 3
19 06/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 70
20 06/12/2566 ทันตกรรม 7
21 06/12/2566 ฝากครรภ์ 1
22 06/12/2566 โรคความดัน 3
23 06/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 2
24 06/12/2566 โรคเบาหวาน 126
25 06/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 56
26 06/12/2566 สุขภาพเด็กดี 18
27 07/12/2566 คลินิก URI 2
28 07/12/2566 คลินิก-Spirometry 3
29 07/12/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 64
30 07/12/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 3
31 07/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 66
32 07/12/2566 ทันตกรรม 6
33 07/12/2566 ฝากครรภ์ 42
34 07/12/2566 แพทย์แผนไทย 3
35 07/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 67
36 07/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 3
37 08/12/2566 COPD 57
38 08/12/2566 คลินิก URI 2
39 08/12/2566 คลินิกยาเสพติด 1
40 08/12/2566 คลินิกวัยรุ่น 1
41 08/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 78
42 08/12/2566 ทันตกรรม 2
43 08/12/2566 ฝากครรภ์ 1
44 08/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 1
45 08/12/2566 โรคไตวาย 1
46 08/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 39
47 09/12/2566 ทันตกรรม 2
48 11/12/2566 วางแผนครอบครัว 9
49 12/12/2566 คลินิก CAPD 1
50 12/12/2566 คลินิกยาเสพติด 1
51 12/12/2566 คลินิกวัยรุ่น 3
52 12/12/2566 คลินิกอดบุหรี่ 1
53 12/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 45
54 12/12/2566 ทันตกรรม 1
55 12/12/2566 ฝากครรภ์ 28
56 12/12/2566 โรคความดัน 2
57 12/12/2566 โรคไตวาย 56
58 12/12/2566 โรคเบาหวาน 1
59 12/12/2566 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 52
60 12/12/2566 วางแผนครอบครัว 1
61 13/12/2566 คลินิก URI 1
62 13/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 41
63 13/12/2566 ทันตกรรม 7
64 13/12/2566 ฝากครรภ์ 1
65 13/12/2566 โรคความดัน 158
66 13/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 68
67 13/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 4
68 13/12/2566 สุขภาพเด็กดี 21
69 14/12/2566 คลินิก CAPD 11
70 14/12/2566 คลินิก URI 1
71 14/12/2566 คลินิก-Spirometry 3
72 14/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 29
73 14/12/2566 ทันตกรรม 2
74 14/12/2566 ฝากครรภ์ 12
75 14/12/2566 โรคความดัน 2
76 14/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 22
77 14/12/2566 โรคไตวาย 1
78 14/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 43
79 15/12/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 1
80 15/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 41
81 15/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 3
82 15/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 43
83 15/12/2566 โรคไตวาย 38
84 15/12/2566 โรคเบาหวาน 1
85 15/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 1
86 16/12/2566 ทันตกรรม 1
87 18/12/2566 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 2
88 18/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 24
89 18/12/2566 ทันตกรรม 3
90 18/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 61
91 18/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 3
92 18/12/2566 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 1
93 18/12/2566 โรคเบาหวาน 143
94 18/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 68
95 18/12/2566 วางแผนครอบครัว 21
96 19/12/2566 คลินิกวัยรุ่น 1
97 19/12/2566 จิตเวช 177
98 19/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 26
99 19/12/2566 ทันตกรรม 3
100 19/12/2566 ฝากครรภ์ 16
101 19/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 44
102 19/12/2566 โรคเบาหวาน 2
103 19/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 60
104 19/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 1
105 20/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 31
106 20/12/2566 ทันตกรรม 3
107 20/12/2566 โรคความดัน 2
108 20/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 1
109 20/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 1
110 20/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 10
111 20/12/2566 โรคเบาหวาน 135
112 20/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 35
113 20/12/2566 สุขภาพเด็กดี 14
114 21/12/2566 คลินิก-Spirometry 3
115 21/12/2566 คลินิกวัยรุ่น 1
116 21/12/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 51
117 21/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 19
118 21/12/2566 ทันตกรรม 3
119 21/12/2566 ฝากครรภ์ 12
120 21/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 6
121 21/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 49
122 21/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 1
123 22/12/2566 คลินิก URI 1
124 22/12/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 1
125 22/12/2566 จิตเวช 1
126 22/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 28
127 22/12/2566 ทันตกรรม 1
128 22/12/2566 โรคความดัน 2
129 22/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 37
130 22/12/2566 โรคไตวาย 36
131 25/12/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 1
132 25/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 27
133 25/12/2566 ทันตกรรม 2
134 25/12/2566 โรคความดัน 163
135 25/12/2566 โรคเบาหวาน 1
136 25/12/2566 วัณโรค 1
137 25/12/2566 วางแผนครอบครัว 19
138 26/12/2566 Asthma 1
139 26/12/2566 คลินิก URI 1
140 26/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 29
141 26/12/2566 ทันตกรรม 2
142 26/12/2566 ฝากครรภ์ 13
143 27/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 23
144 27/12/2566 ทันตกรรม 1
145 27/12/2566 โรคความดัน 136
146 27/12/2566 สุขภาพเด็กดี 20
147 28/12/2566 คลินิก-Spirometry 3
148 28/12/2566 คลินิกกัญชา 11
149 28/12/2566 คลินิกวัยรุ่น 1
150 28/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 33
151 28/12/2566 ฝากครรภ์ 9
152 28/12/2566 โรคความดัน 1
153 28/12/2566 วัณโรค 23
154 29/12/2566 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 2
155 29/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 20
156 30/12/2566 วางแผนครอบครัว 1
157 31/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
158 01/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
159 01/01/2567 วางแผนครอบครัว 5
160 02/01/2567 คลินิก URI 1
161 02/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
162 02/01/2567 ฝากครรภ์ 1
163 02/01/2567 วางแผนครอบครัว 1
164 03/01/2567 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 1
165 03/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 26
166 03/01/2567 ทันตกรรม 1
167 03/01/2567 โรคความดัน 1
168 03/01/2567 โรคเบาหวาน 104
169 03/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 49
170 03/01/2567 สุขภาพเด็กดี 12
171 04/01/2567 คลินิก-Spirometry 3
172 04/01/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 22
173 04/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 29
174 04/01/2567 ทันตกรรม 2
175 04/01/2567 ฝากครรภ์ 1
176 04/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 40
177 04/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 1
178 05/01/2567 Asthma 47
179 05/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 16
180 05/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 3
181 05/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 50
182 08/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 15
183 08/01/2567 ทันตกรรม 1
184 08/01/2567 ฝากครรภ์ 2
185 08/01/2567 โรคความดัน 122
186 08/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 3
187 08/01/2567 โรคเบาหวาน 2
188 08/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 72
189 08/01/2567 วางแผนครอบครัว 19
190 09/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 34
191 09/01/2567 ทันตกรรม 2
192 09/01/2567 ฝากครรภ์ 5
193 09/01/2567 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 1
194 09/01/2567 โรคไตวาย 26
195 09/01/2567 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 52
196 09/01/2567 โรคมะเร็ง 1
197 10/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 20
198 10/01/2567 ทันตกรรม 1
199 10/01/2567 โรคความดัน 140
200 10/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 50
201 10/01/2567 โรคไตวาย 1
202 10/01/2567 โรคเบาหวาน 3
203 10/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 3
204 10/01/2567 สุขภาพเด็กดี 15
205 11/01/2567 คลินิก CAPD 5
206 11/01/2567 คลินิก-Spirometry 3
207 11/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 20
208 11/01/2567 ทันตกรรม 2
209 11/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 27
210 11/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 36
211 11/01/2567 สุขภาพเด็กดี 1
212 12/01/2567 Asthma 1
213 12/01/2567 COPD 38
214 12/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 17
215 12/01/2567 โรคความดัน 1
216 12/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 6
217 12/01/2567 โรคไตวาย 1
218 12/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 45
219 15/01/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 2
220 15/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 8
221 15/01/2567 ทันตกรรม 1
222 15/01/2567 โรคความดัน 1
223 15/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 36
224 15/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 14
225 15/01/2567 โรคเบาหวาน 148
226 15/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 2
227 15/01/2567 วางแผนครอบครัว 5
228 16/01/2567 จิตเวช 106
229 16/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 24
230 16/01/2567 ทันตกรรม 1
231 16/01/2567 โรคความดัน 3
232 16/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 49
233 16/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 5
234 16/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 19
235 16/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 23
236 16/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 12
237 17/01/2567 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 1
238 17/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 16
239 17/01/2567 ทันตกรรม 1
240 17/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 1
241 17/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 2
242 17/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 1
243 17/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 13
244 17/01/2567 โรคเบาหวาน 157
245 17/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 26
246 17/01/2567 สุขภาพเด็กดี 15
247 18/01/2567 คลินิก-Spirometry 2
248 18/01/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 16
249 18/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 15
250 18/01/2567 ทันตกรรม 1
251 18/01/2567 ฝากครรภ์ 1
252 18/01/2567 โรคเบาหวาน 1
253 18/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 54
254 18/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 1
255 18/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 2
256 19/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 26
257 19/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 26
258 19/01/2567 โรคไตวาย 32
259 22/01/2567 คลินิก URI 1
260 22/01/2567 จิตเวช 1
261 22/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
262 22/01/2567 ทันตกรรม 1
263 22/01/2567 โรคความดัน 114
264 22/01/2567 โรคเบาหวาน 29
265 22/01/2567 วางแผนครอบครัว 14
266 23/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 31
267 23/01/2567 ทันตกรรม 1
268 23/01/2567 ฝากครรภ์ 1
269 24/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 17
270 24/01/2567 ฝากครรภ์ 1
271 24/01/2567 โรคความดัน 142
272 24/01/2567 สุขภาพเด็กดี 18
273 25/01/2567 คลินิก-Spirometry 1
274 25/01/2567 คลินิกกัญชา 6
275 25/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 13
276 25/01/2567 ทันตกรรม 1
277 26/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 10
278 26/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 8
279 26/01/2567 โรคไตวาย 35
280 26/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 3
281 27/01/2567 วางแผนครอบครัว 1
282 28/01/2567 วางแผนครอบครัว 1
283 29/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
284 29/01/2567 ทันตกรรม 1
285 29/01/2567 โรคเบาหวาน 96
286 29/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 1
287 29/01/2567 วางแผนครอบครัว 5
288 30/01/2567 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 36
289 30/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 20
290 30/01/2567 ฝากครรภ์ 1
291 31/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
292 31/01/2567 โรคความดัน 1
293 31/01/2567 โรคเบาหวาน 93
294 31/01/2567 สุขภาพเด็กดี 9
295 01/02/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 8
296 01/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 20
297 02/02/2567 Asthma 36
298 02/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 23
299 02/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 2
300 02/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 1
301 02/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 17
302 05/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 6
303 05/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 16
304 05/02/2567 โรคไตวาย 1
305 05/02/2567 โรคเบาหวาน 95
306 05/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 16
307 05/02/2567 วางแผนครอบครัว 10
308 06/02/2567 จิตเวช 101
309 06/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
310 06/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 3
311 06/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 1
312 06/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 16
313 06/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 28
314 07/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 8
315 07/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
316 07/02/2567 โรคเบาหวาน 74
317 07/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 15
318 07/02/2567 สุขภาพเด็กดี 12
319 08/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 9
320 08/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 19
321 08/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 23
322 09/02/2567 COPD 10
323 09/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 18
324 09/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 2
325 09/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
326 09/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 6
327 12/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 7
328 12/02/2567 โรคความดัน 112
329 12/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 3
330 12/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
331 12/02/2567 โรคไตวาย 1
332 12/02/2567 โรคเบาหวาน 1
333 12/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 47
334 12/02/2567 วางแผนครอบครัว 8
335 13/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 17
336 13/02/2567 โรคความดัน 1
337 13/02/2567 โรคไตวาย 17
338 14/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
339 14/02/2567 ฝากครรภ์ 1
340 14/02/2567 โรคความดัน 138
341 14/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 46
342 14/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
343 14/02/2567 สุขภาพเด็กดี 18
344 15/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
345 15/02/2567 ฝากครรภ์ 1
346 15/02/2567 โรคความดัน 1
347 16/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
348 16/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 44
349 16/02/2567 โรคไตวาย 14
350 16/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 1
351 19/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 15
352 19/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 49
353 19/02/2567 โรคเบาหวาน 93
354 19/02/2567 วางแผนครอบครัว 20
355 19/02/2567 สุขภาพเด็กดี 1
356 20/02/2567 คลินิกยาเสพติด 1
357 20/02/2567 จิตเวช 9
358 20/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 20
359 20/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 38
360 20/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 1
361 21/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 23
362 21/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 15
363 21/02/2567 โรคเบาหวาน 30
364 21/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 35
365 21/02/2567 สุขภาพเด็กดี 4
366 22/02/2567 คลินิกกัญชา 1
367 22/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 20
368 22/02/2567 โรคเบาหวาน 1
369 23/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 10
370 23/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 29
371 23/02/2567 โรคไตวาย 25
372 26/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
373 27/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 6
374 27/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 1
375 28/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 8
376 28/02/2567 โรคความดัน 96
377 28/02/2567 สุขภาพเด็กดี 7
378 29/02/2567 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 2
379 29/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
380 01/03/2567 Asthma 39
381 01/03/2567 คลินิก CAPD 1
382 01/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
383 01/03/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 1
384 01/03/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 3
385 01/03/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 27
386 04/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
387 04/03/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 21
388 04/03/2567 โรคเบาหวาน 63
389 04/03/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 4
390 04/03/2567 วางแผนครอบครัว 4
391 05/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
392 06/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
393 06/03/2567 โรคเบาหวาน 56
394 06/03/2567 สุขภาพเด็กดี 7
395 07/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
396 07/03/2567 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 1
397 08/03/2567 COPD 13
398 08/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
399 08/03/2567 ทันตกรรม 1
400 08/03/2567 วางแผนครอบครัว 2
401 11/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
402 11/03/2567 โรคความดัน 57
403 11/03/2567 โรคเบาหวาน 2
404 11/03/2567 วางแผนครอบครัว 5
405 12/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
406 12/03/2567 โรคไตวาย 16
407 13/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
408 13/03/2567 โรคความดัน 91
409 13/03/2567 สุขภาพเด็กดี 13
410 14/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
411 14/03/2567 สุขภาพเด็กดี 1
412 15/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 6
413 15/03/2567 โรคไตวาย 3
414 18/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
415 18/03/2567 โรคเบาหวาน 69
416 18/03/2567 วางแผนครอบครัว 3
417 19/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 13
418 19/03/2567 โรคเบาหวาน 1
419 20/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
420 20/03/2567 สุขภาพเด็กดี 3
421 21/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
422 21/03/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 1
423 22/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
424 22/03/2567 โรคความดัน 1
425 25/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
426 25/03/2567 โรคความดัน 79
427 25/03/2567 โรคเบาหวาน 3
428 25/03/2567 วางแผนครอบครัว 2
429 26/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
430 27/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
431 27/03/2567 โรคความดัน 63
432 27/03/2567 สุขภาพเด็กดี 13
433 28/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
434 29/03/2567 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 4
435 29/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
436 31/03/2567 วางแผนครอบครัว 1
437 01/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 6
438 01/04/2567 ทันตกรรม 1
439 02/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
440 03/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
441 03/04/2567 สุขภาพเด็กดี 4
442 04/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
443 05/04/2567 Asthma 37
444 05/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
445 08/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
446 08/04/2567 วางแผนครอบครัว 1
447 09/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
448 10/04/2567 สุขภาพเด็กดี 4
449 11/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
450 12/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
451 17/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
452 17/04/2567 สุขภาพเด็กดี 5
453 18/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
454 19/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
455 19/04/2567 วางแผนครอบครัว 1
456 21/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
457 22/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
458 23/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
459 23/04/2567 ทันตกรรม 1
460 24/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
461 24/04/2567 สุขภาพเด็กดี 7
462 25/04/2567 คลินิก URI 1
463 26/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
464 29/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
465 30/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
466 01/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
467 01/05/2567 สุขภาพเด็กดี 9
468 02/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
469 02/05/2567 โรคทัยรอยด์ 1
470 03/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
471 06/05/2567 วางแผนครอบครัว 2
472 08/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
473 08/05/2567 สุขภาพเด็กดี 5
474 09/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
475 09/05/2567 โรคทัยรอยด์ 1
476 10/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
477 13/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 8
478 13/05/2567 วางแผนครอบครัว 3
479 14/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
480 15/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
481 15/05/2567 สุขภาพเด็กดี 9
482 16/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
483 17/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
484 20/05/2567 โรคความดัน 1
485 20/05/2567 วางแผนครอบครัว 1
486 22/05/2567 สุขภาพเด็กดี 2
487 27/05/2567 วางแผนครอบครัว 4
488 29/05/2567 สุขภาพเด็กดี 11
489 03/06/2567 วางแผนครอบครัว 1
490 05/06/2567 ทันตกรรม 1
491 05/06/2567 สุขภาพเด็กดี 2
492 07/06/2567 วางแผนครอบครัว 1
493 12/06/2567 สุขภาพเด็กดี 1
494 13/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
495 17/06/2567 วางแผนครอบครัว 8
496 19/06/2567 สุขภาพเด็กดี 6
497 26/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
498 26/06/2567 สุขภาพเด็กดี 7
499 01/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
500 01/07/2567 วางแผนครอบครัว 1
501 02/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
502 03/07/2567 สุขภาพเด็กดี 6
503 04/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
504 05/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
505 08/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
506 08/07/2567 วางแผนครอบครัว 1
507 09/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
508 10/07/2567 ฝากครรภ์ 1
509 10/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
510 10/07/2567 สุขภาพเด็กดี 5
511 11/07/2567 วางแผนครอบครัว 1
512 12/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
513 12/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 1
514 15/07/2567 วางแผนครอบครัว 1
515 16/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
516 17/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
517 17/07/2567 สุขภาพเด็กดี 2
518 18/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
519 22/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
520 22/07/2567 วางแผนครอบครัว 2
521 24/07/2567 สุขภาพเด็กดี 6
522 25/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
523 29/07/2567 วางแผนครอบครัว 1
524 31/07/2567 ฝากครรภ์ 1
525 31/07/2567 สุขภาพเด็กดี 4
526 05/08/2567 วางแผนครอบครัว 1
527 06/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
528 07/08/2567 สุขภาพเด็กดี 2
529 08/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
530 08/08/2567 สุขภาพเด็กดี 1
531 09/08/2567 โรคความดัน 1
532 10/08/2567 วางแผนครอบครัว 1
533 12/08/2567 วางแผนครอบครัว 3
534 14/08/2567 สุขภาพเด็กดี 6
535 16/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
536 19/08/2567 วางแผนครอบครัว 2
537 22/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
538 26/08/2567 วางแผนครอบครัว 2
539 28/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
540 28/08/2567 ฝากครรภ์ 1
541 28/08/2567 สุขภาพเด็กดี 6
542 02/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
543 02/09/2567 ฝากครรภ์ 1
544 02/09/2567 วางแผนครอบครัว 3
545 04/09/2567 สุขภาพเด็กดี 3
546 09/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
547 09/09/2567 ฝากครรภ์ 2
548 10/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
549 11/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
550 11/09/2567 ทันตกรรม 1
551 11/09/2567 สุขภาพเด็กดี 3
552 16/09/2567 วางแผนครอบครัว 2
553 17/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
554 18/09/2567 สุขภาพเด็กดี 2
555 20/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
556 23/09/2567 วางแผนครอบครัว 1
557 25/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
558 25/09/2567 สุขภาพเด็กดี 5
559 27/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
560 27/09/2567 วางแผนครอบครัว 1
561 30/09/2567 วางแผนครอบครัว 1
562 02/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
563 02/10/2567 สุขภาพเด็กดี 2
564 03/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
565 04/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
566 07/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
567 07/10/2567 ฝากครรภ์ 2
568 07/10/2567 วางแผนครอบครัว 3
569 09/10/2567 สุขภาพเด็กดี 4
570 14/10/2567 วางแผนครอบครัว 2
571 16/10/2567 สุขภาพเด็กดี 4
572 17/10/2567 สุขภาพเด็กดี 1
573 21/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
574 21/10/2567 วางแผนครอบครัว 4
575 22/10/2567 สุขภาพเด็กดี 1
576 23/10/2567 สุขภาพเด็กดี 12
577 29/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
578 30/10/2567 สุขภาพเด็กดี 5
579 04/11/2567 วางแผนครอบครัว 2
580 05/11/2567 Asthma 1
581 06/11/2567 สุขภาพเด็กดี 2
582 08/11/2567 วางแผนครอบครัว 1
583 11/11/2567 วางแผนครอบครัว 1
584 13/11/2567 โรคเบาหวาน 1
585 13/11/2567 สุขภาพเด็กดี 4
586 18/11/2567 วางแผนครอบครัว 5
587 19/11/2567 ฝากครรภ์ 1
588 20/11/2567 สุขภาพเด็กดี 3
589 25/11/2567 วางแผนครอบครัว 6
590 27/11/2567 สุขภาพเด็กดี 5
591 02/12/2567 วางแผนครอบครัว 1