กรองคลินิก
ตารางนัด (ทั้งหมด)
ที่ วันที่นัด ชื่อคลินิก จำนวนคน
1 28/05/2563 คลินิก URI 2
2 28/05/2563 คลินิกยาเสพติด 8
3 28/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 97
4 28/05/2563 ฝากครรภ์ 4
5 28/05/2563 โรคทัยรอยด์ 4
6 28/05/2563 โรคเบาหวาน 1
7 28/05/2563 โรคหัวใจ 1
8 28/05/2563 วัณโรค 16
9 29/05/2563 คลินิก URI 1
10 29/05/2563 คลินิกยาเสพติด 1
11 29/05/2563 คลินิกเลิกสุรา 1
12 29/05/2563 จิตเวช 1
13 29/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 79
14 29/05/2563 ฝากครรภ์ 12
15 29/05/2563 โรคทัยรอยด์ 1
16 29/05/2563 โรคเบาหวาน 1
17 29/05/2563 สุขภาพเด็กดี 1
18 30/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
19 31/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
20 01/06/2563 คลินิก URI 1
21 01/06/2563 คลินิกยาเสพติด 1
22 01/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 54
23 01/06/2563 โรคความดัน 1
24 01/06/2563 โรคเบาหวาน 113
25 01/06/2563 วางแผนครอบครัว 27
26 02/06/2563 คลินิก URI 1
27 02/06/2563 คลินิกยาเสพติด 9
28 02/06/2563 จิตเวช 59
29 02/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 73
30 02/06/2563 ฝากครรภ์ 31
31 02/06/2563 โรคเบาหวาน 4
32 02/06/2563 วางแผนครอบครัว 1
33 03/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
34 03/06/2563 วางแผนครอบครัว 1
35 03/06/2563 สุขภาพเด็กดี 3
36 04/06/2563 คลินิก CAPD 1
37 04/06/2563 คลินิก URI 1
38 04/06/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 26
39 04/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 56
40 04/06/2563 ฝากครรภ์ 4
41 04/06/2563 โรคทัยรอยด์ 2
42 05/06/2563 Asthma 57
43 05/06/2563 คลินิก URI 1
44 05/06/2563 คลินิกเลิกสุรา 1
45 05/06/2563 จิตเวช 1
46 05/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 45
47 05/06/2563 ฝากครรภ์ 17
48 05/06/2563 วัณโรค 1
49 05/06/2563 สุขภาพเด็กดี 1
50 08/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 22
51 08/06/2563 โรคความดัน 70
52 08/06/2563 โรคเบาหวาน 1
53 08/06/2563 วางแผนครอบครัว 20
54 08/06/2563 สุขภาพเด็กดี 1
55 09/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 18
56 09/06/2563 ฝากครรภ์ 19
57 09/06/2563 โรคความดัน 1
58 09/06/2563 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 24
59 09/06/2563 โรคไตวาย 44
60 09/06/2563 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 30
61 10/06/2563 จิตเวช 1
62 10/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 25
63 10/06/2563 ฝากครรภ์ 1
64 10/06/2563 โรคความดัน 76
65 10/06/2563 โรคเบาหวาน 6
66 10/06/2563 วางแผนครอบครัว 1
67 10/06/2563 สุขภาพเด็กดี 25
68 11/06/2563 คลินิก CAPD 12
69 11/06/2563 คลินิกยาเสพติด 3
70 11/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 45
71 11/06/2563 ฝากครรภ์ 2
72 12/06/2563 COPD 44
73 12/06/2563 คลินิก URI 2
74 12/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 29
75 12/06/2563 วัณโรค 1
76 15/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 20
77 15/06/2563 โรคความดัน 1
78 15/06/2563 โรคเบาหวาน 62
79 15/06/2563 วางแผนครอบครัว 8
80 16/06/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 1
81 16/06/2563 จิตเวช 103
82 16/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 11
83 16/06/2563 ฝากครรภ์ 12
84 16/06/2563 โรคทัยรอยด์ 1
85 17/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 13
86 17/06/2563 โรคไตวาย 1
87 17/06/2563 โรคทัยรอยด์ 1
88 17/06/2563 โรคเบาหวาน 78
89 17/06/2563 สุขภาพเด็กดี 8
90 18/06/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 25
91 18/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 20
92 18/06/2563 ฝากครรภ์ 4
93 18/06/2563 โรคเบาหวาน 1
94 18/06/2563 สุขภาพเด็กดี 2
95 19/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 28
96 19/06/2563 โรคไตวาย 47
97 19/06/2563 โรคทัยรอยด์ 2
98 19/06/2563 โรคเบาหวาน 5
99 20/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
100 21/06/2563 วางแผนครอบครัว 1
101 22/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 17
102 22/06/2563 โรคความดัน 107
103 22/06/2563 วางแผนครอบครัว 18
104 22/06/2563 สุขภาพเด็กดี 1
105 23/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 18
106 23/06/2563 ฝากครรภ์ 14
107 23/06/2563 โรคความดัน 1
108 23/06/2563 โรคทัยรอยด์ 1
109 23/06/2563 โรคเบาหวาน 1
110 23/06/2563 วางแผนครอบครัว 1
111 24/06/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
112 24/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 19
113 24/06/2563 ฝากครรภ์ 1
114 24/06/2563 โรคความดัน 95
115 24/06/2563 โรคทัยรอยด์ 3
116 24/06/2563 สุขภาพเด็กดี 27
117 25/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 14
118 25/06/2563 โรคความดัน 1
119 25/06/2563 โรคทัยรอยด์ 2
120 25/06/2563 วัณโรค 15
121 26/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 23
122 26/06/2563 โรคไตวาย 46
123 26/06/2563 โรคเบาหวาน 5
124 26/06/2563 สุขภาพเด็กดี 1
125 29/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 6
126 29/06/2563 โรคความดัน 13
127 29/06/2563 โรคเบาหวาน 78
128 29/06/2563 วางแผนครอบครัว 11
129 30/06/2563 คลินิกเลิกสุรา 1
130 30/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 19
131 30/06/2563 ฝากครรภ์ 8
132 30/06/2563 วางแผนครอบครัว 3
133 01/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 8
134 01/07/2563 ฝากครรภ์ 1
135 01/07/2563 โรคความดัน 1
136 01/07/2563 โรคเบาหวาน 68
137 01/07/2563 สุขภาพเด็กดี 21
138 02/07/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 20
139 02/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 26
140 02/07/2563 ฝากครรภ์ 1
141 02/07/2563 โรคทัยรอยด์ 4
142 03/07/2563 Asthma 82
143 03/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 29
144 04/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
145 06/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
146 06/07/2563 วางแผนครอบครัว 8
147 07/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 18
148 07/07/2563 วางแผนครอบครัว 1
149 08/07/2563 จิตเวช 2
150 08/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 16
151 08/07/2563 โรคความดัน 122
152 08/07/2563 โรคเบาหวาน 1
153 08/07/2563 วางแผนครอบครัว 1
154 08/07/2563 สุขภาพเด็กดี 11
155 09/07/2563 คลินิก CAPD 12
156 09/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 15
157 09/07/2563 ฝากครรภ์ 1
158 09/07/2563 โรคทัยรอยด์ 1
159 10/07/2563 COPD 52
160 10/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 24
161 10/07/2563 โรคความดัน 1
162 10/07/2563 โรคทัยรอยด์ 2
163 10/07/2563 โรคเบาหวาน 1
164 13/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 16
165 13/07/2563 โรคความดัน 6
166 13/07/2563 โรคเบาหวาน 104
167 13/07/2563 วางแผนครอบครัว 28
168 14/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 10
169 14/07/2563 ฝากครรภ์ 1
170 14/07/2563 โรคความดัน 1
171 14/07/2563 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 27
172 14/07/2563 โรคไตวาย 25
173 14/07/2563 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 33
174 14/07/2563 วางแผนครอบครัว 2
175 15/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 19
176 15/07/2563 ฝากครรภ์ 1
177 15/07/2563 โรคเบาหวาน 105
178 15/07/2563 วางแผนครอบครัว 2
179 15/07/2563 สุขภาพเด็กดี 20
180 16/07/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 25
181 16/07/2563 จิตเวช 1
182 16/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 18
183 16/07/2563 โรคความดัน 2
184 17/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 19
185 17/07/2563 โรคความดัน 1
186 17/07/2563 โรคไตวาย 32
187 17/07/2563 โรคทัยรอยด์ 1
188 17/07/2563 โรคเบาหวาน 1
189 20/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 22
190 20/07/2563 ฝากครรภ์ 1
191 20/07/2563 โรคความดัน 156
192 20/07/2563 โรคไตวาย 3
193 20/07/2563 โรคเบาหวาน 1
194 20/07/2563 วางแผนครอบครัว 7
195 21/07/2563 จิตเวช 105
196 21/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 18
197 21/07/2563 โรคความดัน 1
198 21/07/2563 โรคเบาหวาน 1
199 21/07/2563 วางแผนครอบครัว 1
200 22/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 19
201 22/07/2563 โรคความดัน 143
202 22/07/2563 โรคทัยรอยด์ 1
203 22/07/2563 วางแผนครอบครัว 1
204 22/07/2563 สุขภาพเด็กดี 22
205 23/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 24
206 23/07/2563 ฝากครรภ์ 1
207 23/07/2563 โรคทัยรอยด์ 5
208 24/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 17
209 24/07/2563 โรคไตวาย 27
210 24/07/2563 โรคเบาหวาน 5
211 27/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 9
212 27/07/2563 โรคความดัน 8
213 27/07/2563 โรคเบาหวาน 77
214 27/07/2563 วางแผนครอบครัว 6
215 28/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
216 28/07/2563 วางแผนครอบครัว 1
217 29/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 13
218 29/07/2563 โรคทัยรอยด์ 1
219 29/07/2563 โรคเบาหวาน 113
220 29/07/2563 สุขภาพเด็กดี 28
221 30/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 17
222 30/07/2563 โรคทัยรอยด์ 5
223 30/07/2563 วัณโรค 1
224 31/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 9
225 31/07/2563 โรคความดัน 2
226 31/07/2563 โรคทัยรอยด์ 1
227 03/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 7
228 03/08/2563 ฝากครรภ์ 1
229 03/08/2563 โรคเบาหวาน 74
230 03/08/2563 วางแผนครอบครัว 9
231 04/08/2563 จิตเวช 47
232 04/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
233 05/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
234 05/08/2563 ฝากครรภ์ 1
235 05/08/2563 โรคเบาหวาน 131
236 05/08/2563 สุขภาพเด็กดี 9
237 06/08/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 20
238 06/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 9
239 06/08/2563 โรคทัยรอยด์ 1
240 07/08/2563 Asthma 52
241 07/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 13
242 07/08/2563 โรคไตวาย 1
243 07/08/2563 โรคทัยรอยด์ 1
244 07/08/2563 โรคเบาหวาน 1
245 10/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 11
246 10/08/2563 โรคความดัน 120
247 10/08/2563 วางแผนครอบครัว 24
248 10/08/2563 สุขภาพเด็กดี 1
249 11/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 13
250 11/08/2563 โรคความดัน 2
251 11/08/2563 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 2
252 11/08/2563 โรคไตวาย 25
253 11/08/2563 โรคทัยรอยด์ 1
254 11/08/2563 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 1
255 12/08/2563 สุขภาพเด็กดี 2
256 13/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 14
257 13/08/2563 ฝากครรภ์ 1
258 13/08/2563 โรคทัยรอยด์ 1
259 13/08/2563 โรคเบาหวาน 2
260 14/08/2563 COPD 9
261 14/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 12
262 17/08/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 1
263 17/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 14
264 17/08/2563 โรคเบาหวาน 2
265 17/08/2563 วางแผนครอบครัว 13
266 18/08/2563 จิตเวช 4
267 18/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 10
268 19/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 19
269 19/08/2563 สุขภาพเด็กดี 17
270 20/08/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 1
271 20/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 30
272 20/08/2563 โรคทัยรอยด์ 1
273 20/08/2563 โรคเบาหวาน 1
274 21/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
275 21/08/2563 โรคเบาหวาน 1
276 24/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
277 24/08/2563 โรคความดัน 101
278 24/08/2563 โรคทัยรอยด์ 1
279 25/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
280 25/08/2563 ฝากครรภ์ 1
281 25/08/2563 โรคไตวาย 1
282 25/08/2563 สุขภาพเด็กดี 1
283 26/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
284 26/08/2563 ฝากครรภ์ 1
285 26/08/2563 โรคความดัน 118
286 26/08/2563 วัณโรค 1
287 26/08/2563 สุขภาพเด็กดี 18
288 27/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 9
289 27/08/2563 โรคความดัน 3
290 27/08/2563 โรคทัยรอยด์ 1
291 28/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
292 28/08/2563 วางแผนครอบครัว 1
293 31/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
294 31/08/2563 โรคเบาหวาน 80
295 01/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
296 02/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
297 02/09/2563 ฝากครรภ์ 1
298 02/09/2563 สุขภาพเด็กดี 3
299 03/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
300 04/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
301 04/09/2563 โรคไตวาย 1
302 07/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 8
303 07/09/2563 โรคความดัน 42
304 08/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
305 09/09/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 1
306 09/09/2563 โรคความดัน 19
307 09/09/2563 สุขภาพเด็กดี 3
308 10/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
309 11/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
310 14/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
311 15/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
312 15/09/2563 สุขภาพเด็กดี 1
313 16/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
314 16/09/2563 สุขภาพเด็กดี 6
315 17/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
316 17/09/2563 โรคเบาหวาน 1
317 21/09/2563 โรคเบาหวาน 1
318 22/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
319 22/09/2563 สุขภาพเด็กดี 3
320 23/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
321 23/09/2563 สุขภาพเด็กดี 11
322 24/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
323 25/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
324 28/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
325 29/09/2563 สุขภาพเด็กดี 2
326 30/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
327 30/09/2563 โรคทัยรอยด์ 1
328 30/09/2563 สุขภาพเด็กดี 11
329 01/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
330 02/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
331 07/10/2563 สุขภาพเด็กดี 9
332 08/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
333 12/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
334 14/10/2563 โรคความดัน 1
335 14/10/2563 สุขภาพเด็กดี 3
336 15/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
337 15/10/2563 โรคทัยรอยด์ 2
338 20/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
339 20/10/2563 ฝากครรภ์ 1
340 21/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
341 21/10/2563 สุขภาพเด็กดี 15
342 22/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
343 22/10/2563 โรคทัยรอยด์ 2
344 23/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
345 26/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
346 27/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 58
347 28/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
348 28/10/2563 สุขภาพเด็กดี 10
349 29/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
350 30/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
351 03/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
352 03/11/2563 สุขภาพเด็กดี 1
353 04/11/2563 ฝากครรภ์ 1
354 04/11/2563 สุขภาพเด็กดี 3
355 05/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
356 06/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
357 11/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
358 11/11/2563 สุขภาพเด็กดี 1
359 12/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
360 12/11/2563 ฝากครรภ์ 1
361 13/11/2563 สุขภาพเด็กดี 1
362 18/11/2563 สุขภาพเด็กดี 5
363 19/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
364 25/11/2563 สุขภาพเด็กดี 11
365 02/12/2563 สุขภาพเด็กดี 5
366 09/12/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
367 09/12/2563 สุขภาพเด็กดี 4
368 11/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
369 16/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
370 16/12/2563 สุขภาพเด็กดี 4
371 17/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
372 18/12/2563 โรคเบาหวาน 1
373 23/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
374 23/12/2563 สุขภาพเด็กดี 8
375 29/12/2563 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 1
376 30/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
377 30/12/2563 สุขภาพเด็กดี 3
378 03/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
379 06/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
380 06/01/2564 สุขภาพเด็กดี 5
381 13/01/2564 สุขภาพเด็กดี 11
382 20/01/2564 สุขภาพเด็กดี 7
383 22/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
384 24/01/2564 สุขภาพเด็กดี 1
385 27/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
386 27/01/2564 สุขภาพเด็กดี 12
387 03/02/2564 สุขภาพเด็กดี 4
388 10/02/2564 สุขภาพเด็กดี 3
389 11/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
390 12/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
391 15/02/2564 วางแผนครอบครัว 1
392 17/02/2564 สุขภาพเด็กดี 3
393 18/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
394 22/02/2564 วางแผนครอบครัว 1
395 24/02/2564 ฝากครรภ์ 1
396 24/02/2564 สุขภาพเด็กดี 10
397 25/02/2564 สุขภาพเด็กดี 1
398 03/03/2564 สุขภาพเด็กดี 3
399 05/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
400 08/03/2564 วางแผนครอบครัว 2
401 10/03/2564 ฝากครรภ์ 1
402 10/03/2564 สุขภาพเด็กดี 3
403 15/03/2564 วางแผนครอบครัว 2
404 17/03/2564 สุขภาพเด็กดี 4
405 22/03/2564 วางแผนครอบครัว 1
406 24/03/2564 สุขภาพเด็กดี 13
407 25/03/2564 สุขภาพเด็กดี 1
408 29/03/2564 วางแผนครอบครัว 3
409 12/04/2564 วางแผนครอบครัว 1
410 20/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
411 21/04/2564 สุขภาพเด็กดี 10
412 24/04/2564 สุขภาพเด็กดี 1
413 27/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
414 28/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
415 28/04/2564 สุขภาพเด็กดี 7
416 04/05/2564 ฝากครรภ์ 1
417 04/05/2564 วางแผนครอบครัว 1
418 05/05/2564 สุขภาพเด็กดี 1
419 10/05/2564 สุขภาพเด็กดี 1
420 12/05/2564 สุขภาพเด็กดี 6
421 16/05/2564 สุขภาพเด็กดี 1
422 19/05/2564 สุขภาพเด็กดี 6
423 25/05/2564 วางแผนครอบครัว 1
424 26/05/2564 สุขภาพเด็กดี 9