กรองคลินิก
ตารางนัด (ทั้งหมด)
ที่ วันที่นัด ชื่อคลินิก จำนวนคน
1 11/08/2565 ARI 1
2 11/08/2565 คลินิก CAPD 19
3 11/08/2565 คลินิก URI 5
4 11/08/2565 ตรวจโรคทั่วไป 89
5 11/08/2565 ฝากครรภ์ 4
6 11/08/2565 โรคไตวาย 1
7 11/08/2565 วางแผนครอบครัว 1
8 12/08/2565 ตรวจโรคทั่วไป 9
9 13/08/2565 ARI 5
10 13/08/2565 คลินิก URI 1
11 13/08/2565 ตรวจโรคทั่วไป 7
12 13/08/2565 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 1
13 14/08/2565 คลินิก URI 1
14 14/08/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
15 15/08/2565 ARI 4
16 15/08/2565 คลินิก URI 4
17 15/08/2565 คลินิกกัญชา 2
18 15/08/2565 คลินิกวัยรุ่น 2
19 15/08/2565 คลินิกให้คำปรึกษา 1
20 15/08/2565 จิตเวช 1
21 15/08/2565 ตรวจโรคทั่วไป 75
22 15/08/2565 ฝากครรภ์ 18
23 15/08/2565 โรคเบาหวาน 147
24 15/08/2565 วางแผนครอบครัว 16
25 15/08/2565 สุขภาพเด็กดี 1
26 16/08/2565 คลินิก URI 4
27 16/08/2565 คลินิกวัยรุ่น 2
28 16/08/2565 คลินิกให้คำปรึกษา 1
29 16/08/2565 จิตเวช 123
30 16/08/2565 ตรวจโรคทั่วไป 64
31 16/08/2565 ฝากครรภ์ 32
32 16/08/2565 โรคความดัน 1
33 16/08/2565 โรคเบาหวาน 2
34 17/08/2565 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
35 17/08/2565 ตรวจโรคทั่วไป 54
36 17/08/2565 โรคความดัน 1
37 17/08/2565 โรคไตวาย 1
38 17/08/2565 โรคเบาหวาน 134
39 17/08/2565 สุขภาพเด็กดี 20
40 18/08/2565 คลินิก URI 1
41 18/08/2565 คลินิกวาร์ฟาริน 30
42 18/08/2565 ตรวจโรคทั่วไป 36
43 18/08/2565 ฝากครรภ์ 12
44 18/08/2565 โรคความดัน 1
45 18/08/2565 สุขภาพเด็กดี 2
46 19/08/2565 คลินิก URI 1
47 19/08/2565 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 9
48 19/08/2565 คลินิกวาร์ฟาริน 1
49 19/08/2565 จิตเวช 1
50 19/08/2565 ตรวจโรคทั่วไป 39
51 19/08/2565 ฝากครรภ์ 1
52 19/08/2565 โรคไตวาย 40
53 19/08/2565 โรคเบาหวาน 1
54 22/08/2565 คลินิก CAPD 2
55 22/08/2565 คลินิกวัยรุ่น 1
56 22/08/2565 คลินิกให้คำปรึกษา 2
57 22/08/2565 ตรวจโรคทั่วไป 44
58 22/08/2565 ฝากครรภ์ 3
59 22/08/2565 โรคความดัน 163
60 22/08/2565 โรคเบาหวาน 1
61 22/08/2565 วางแผนครอบครัว 16
62 23/08/2565 คลินิก URI 1
63 23/08/2565 คลินิกเลิกสุรา 1
64 23/08/2565 คลินิกให้คำปรึกษา 1
65 23/08/2565 ตรวจโรคทั่วไป 26
66 23/08/2565 ฝากครรภ์ 24
67 23/08/2565 โรคความดัน 1
68 23/08/2565 วัณโรค 1
69 24/08/2565 คลินิก CAPD 1
70 24/08/2565 คลินิกวัยรุ่น 2
71 24/08/2565 คลินิกให้คำปรึกษา 3
72 24/08/2565 ตรวจโรคทั่วไป 20
73 24/08/2565 โรคความดัน 160
74 24/08/2565 สุขภาพเด็กดี 27
75 25/08/2565 คลินิกกัญชา 33
76 25/08/2565 คลินิกให้คำปรึกษา 2
77 25/08/2565 จิตเวช 1
78 25/08/2565 ตรวจโรคทั่วไป 23
79 25/08/2565 ฝากครรภ์ 2
80 25/08/2565 วัณโรค 19
81 25/08/2565 สุขภาพเด็กดี 1
82 26/08/2565 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 15
83 26/08/2565 ตรวจโรคทั่วไป 19
84 26/08/2565 ทันตกรรม 1
85 26/08/2565 โรคความดัน 1
86 26/08/2565 โรคไตวาย 55
87 29/08/2565 Asthma 1
88 29/08/2565 คลินิก URI 1
89 29/08/2565 คลินิกวัยรุ่น 1
90 29/08/2565 ตรวจโรคทั่วไป 26
91 29/08/2565 ฝากครรภ์ 3
92 29/08/2565 โรคเบาหวาน 113
93 29/08/2565 วางแผนครอบครัว 14
94 30/08/2565 ตรวจโรคทั่วไป 44
95 30/08/2565 ทันตกรรม 1
96 30/08/2565 ฝากครรภ์ 16
97 30/08/2565 สุขภาพเด็กดี 1
98 31/08/2565 ตรวจโรคทั่วไป 25
99 31/08/2565 ฝากครรภ์ 1
100 31/08/2565 โรคเบาหวาน 109
101 31/08/2565 สุขภาพเด็กดี 8
102 01/09/2565 คลินิกวาร์ฟาริน 28
103 01/09/2565 ตรวจโรคทั่วไป 23
104 01/09/2565 ฝากครรภ์ 5
105 02/09/2565 Asthma 46
106 02/09/2565 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 7
107 02/09/2565 ตรวจโรคทั่วไป 21
108 02/09/2565 โรคเบาหวาน 1
109 03/09/2565 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 1
110 04/09/2565 โรคความดัน 1
111 05/09/2565 คลินิกวัยรุ่น 2
112 05/09/2565 ตรวจโรคทั่วไป 30
113 05/09/2565 ทันตกรรม 1
114 05/09/2565 ฝากครรภ์ 3
115 05/09/2565 โรคเบาหวาน 103
116 05/09/2565 วางแผนครอบครัว 6
117 06/09/2565 คลินิกวัยรุ่น 2
118 06/09/2565 คลินิกให้คำปรึกษา 1
119 06/09/2565 จิตเวช 110
120 06/09/2565 ตรวจโรคทั่วไป 38
121 06/09/2565 ฝากครรภ์ 15
122 06/09/2565 โรคไตวาย 1
123 06/09/2565 วางแผนครอบครัว 1
124 07/09/2565 ตรวจโรคทั่วไป 22
125 07/09/2565 โรคเบาหวาน 112
126 07/09/2565 สุขภาพเด็กดี 19
127 08/09/2565 คลินิก CAPD 15
128 08/09/2565 คลินิก URI 1
129 08/09/2565 ตรวจโรคทั่วไป 23
130 08/09/2565 โรคความดัน 1
131 09/09/2565 COPD 68
132 09/09/2565 คลินิก CAPD 1
133 09/09/2565 ตรวจโรคทั่วไป 15
134 09/09/2565 โรคความดัน 2
135 12/09/2565 คลินิก URI 2
136 12/09/2565 คลินิกให้คำปรึกษา 2
137 12/09/2565 จิตเวช 1
138 12/09/2565 ตรวจโรคทั่วไป 10
139 12/09/2565 ฝากครรภ์ 4
140 12/09/2565 โรคความดัน 160
141 12/09/2565 วางแผนครอบครัว 8
142 13/09/2565 ตรวจโรคทั่วไป 23
143 13/09/2565 ฝากครรภ์ 2
144 13/09/2565 โรคความดัน 1
145 13/09/2565 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 28
146 13/09/2565 โรคไตวาย 31
147 13/09/2565 โรคเบาหวาน 3
148 13/09/2565 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 29
149 14/09/2565 คลินิกวัยรุ่น 1
150 14/09/2565 ตรวจโรคทั่วไป 14
151 14/09/2565 โรคความดัน 171
152 14/09/2565 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 1
153 14/09/2565 วางแผนครอบครัว 1
154 14/09/2565 สุขภาพเด็กดี 22
155 15/09/2565 คลินิกวาร์ฟาริน 28
156 15/09/2565 ตรวจโรคทั่วไป 21
157 16/09/2565 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 1
158 16/09/2565 ตรวจโรคทั่วไป 16
159 16/09/2565 โรคไตวาย 41
160 16/09/2565 โรคเบาหวาน 2
161 19/09/2565 ตรวจโรคทั่วไป 16
162 19/09/2565 ฝากครรภ์ 3
163 19/09/2565 โรคความดัน 1
164 19/09/2565 โรคเบาหวาน 131
165 19/09/2565 วางแผนครอบครัว 9
166 20/09/2565 จิตเวช 104
167 20/09/2565 ตรวจโรคทั่วไป 14
168 20/09/2565 ฝากครรภ์ 1
169 20/09/2565 โรคเบาหวาน 1
170 21/09/2565 คลินิก URI 1
171 21/09/2565 คลินิกให้คำปรึกษา 1
172 21/09/2565 ตรวจโรคทั่วไป 12
173 21/09/2565 ฝากครรภ์ 1
174 21/09/2565 โรคความดัน 2
175 21/09/2565 โรคเบาหวาน 108
176 21/09/2565 สุขภาพเด็กดี 10
177 22/09/2565 คลินิกยาเสพติด 1
178 22/09/2565 ตรวจโรคทั่วไป 15
179 22/09/2565 วัณโรค 3
180 23/09/2565 ตรวจโรคทั่วไป 21
181 23/09/2565 โรคไตวาย 38
182 23/09/2565 โรคเบาหวาน 1
183 26/09/2565 คลินิก URI 1
184 26/09/2565 ตรวจโรคทั่วไป 15
185 26/09/2565 ฝากครรภ์ 1
186 26/09/2565 โรคความดัน 142
187 26/09/2565 โรคเบาหวาน 1
188 26/09/2565 วางแผนครอบครัว 19
189 27/09/2565 คลินิก CAPD 1
190 27/09/2565 คลินิกให้คำปรึกษา 1
191 27/09/2565 ตรวจโรคทั่วไป 19
192 27/09/2565 สุขภาพเด็กดี 1
193 28/09/2565 ตรวจโรคทั่วไป 8
194 28/09/2565 โรคความดัน 146
195 28/09/2565 โรคเบาหวาน 1
196 28/09/2565 สุขภาพเด็กดี 19
197 29/09/2565 ตรวจโรคทั่วไป 15
198 30/09/2565 ตรวจโรคทั่วไป 13
199 03/10/2565 ตรวจโรคทั่วไป 20
200 03/10/2565 ฝากครรภ์ 3
201 03/10/2565 โรคเบาหวาน 90
202 03/10/2565 วางแผนครอบครัว 6
203 04/10/2565 จิตเวช 57
204 04/10/2565 ตรวจโรคทั่วไป 26
205 04/10/2565 โรคเบาหวาน 1
206 05/10/2565 จิตเวช 15
207 05/10/2565 ตรวจโรคทั่วไป 4
208 05/10/2565 โรคเบาหวาน 113
209 05/10/2565 สุขภาพเด็กดี 14
210 06/10/2565 คลินิกวาร์ฟาริน 24
211 06/10/2565 ตรวจโรคทั่วไป 9
212 06/10/2565 โรคเบาหวาน 1
213 07/10/2565 Asthma 42
214 07/10/2565 ตรวจโรคทั่วไป 8
215 07/10/2565 โรคเบาหวาน 2
216 08/10/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
217 10/10/2565 Asthma 1
218 10/10/2565 จิตเวช 2
219 10/10/2565 ตรวจโรคทั่วไป 16
220 10/10/2565 ฝากครรภ์ 1
221 10/10/2565 โรคความดัน 89
222 10/10/2565 วางแผนครอบครัว 18
223 10/10/2565 สุขภาพเด็กดี 1
224 11/10/2565 คลินิก URI 2
225 11/10/2565 ตรวจโรคทั่วไป 24
226 11/10/2565 ฝากครรภ์ 2
227 11/10/2565 โรคความดัน 2
228 11/10/2565 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 21
229 11/10/2565 โรคไตวาย 37
230 11/10/2565 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 22
231 11/10/2565 วางแผนครอบครัว 1
232 12/10/2565 ตรวจโรคทั่วไป 29
233 12/10/2565 โรคความดัน 126
234 12/10/2565 โรคเบาหวาน 1
235 12/10/2565 สุขภาพเด็กดี 16
236 14/10/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
237 15/10/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
238 17/10/2565 ตรวจโรคทั่วไป 12
239 17/10/2565 โรคเบาหวาน 86
240 17/10/2565 วางแผนครอบครัว 13
241 18/10/2565 จิตเวช 43
242 18/10/2565 ตรวจโรคทั่วไป 27
243 18/10/2565 ฝากครรภ์ 1
244 19/10/2565 จิตเวช 1
245 19/10/2565 ตรวจโรคทั่วไป 16
246 19/10/2565 โรคเบาหวาน 53
247 19/10/2565 สุขภาพเด็กดี 8
248 20/10/2565 คลินิกวาร์ฟาริน 17
249 20/10/2565 จิตเวช 2
250 20/10/2565 ตรวจโรคทั่วไป 4
251 21/10/2565 ตรวจโรคทั่วไป 6
252 21/10/2565 โรคไตวาย 14
253 24/10/2565 วางแผนครอบครัว 4
254 25/10/2565 ตรวจโรคทั่วไป 24
255 25/10/2565 วางแผนครอบครัว 2
256 26/10/2565 ตรวจโรคทั่วไป 18
257 26/10/2565 โรคความดัน 79
258 26/10/2565 สุขภาพเด็กดี 14
259 27/10/2565 คลินิกให้คำปรึกษา 2
260 27/10/2565 จิตเวช 1
261 27/10/2565 ตรวจโรคทั่วไป 17
262 28/10/2565 ตรวจโรคทั่วไป 15
263 31/10/2565 คลินิกวัยรุ่น 1
264 31/10/2565 ตรวจโรคทั่วไป 15
265 31/10/2565 ฝากครรภ์ 1
266 31/10/2565 โรคเบาหวาน 70
267 31/10/2565 วางแผนครอบครัว 9
268 01/11/2565 จิตเวช 16
269 01/11/2565 ตรวจโรคทั่วไป 23
270 01/11/2565 โรคความดัน 1
271 02/11/2565 ตรวจโรคทั่วไป 8
272 02/11/2565 โรคเบาหวาน 54
273 02/11/2565 สุขภาพเด็กดี 9
274 03/11/2565 คลินิกวาร์ฟาริน 6
275 03/11/2565 ตรวจโรคทั่วไป 11
276 04/11/2565 Asthma 32
277 04/11/2565 ตรวจโรคทั่วไป 7
278 04/11/2565 โรคความดัน 1
279 07/11/2565 ตรวจโรคทั่วไป 3
280 07/11/2565 โรคความดัน 78
281 08/11/2565 ตรวจโรคทั่วไป 4
282 08/11/2565 โรคไตวาย 27
283 09/11/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
284 09/11/2565 ฝากครรภ์ 2
285 09/11/2565 โรคความดัน 56
286 09/11/2565 สุขภาพเด็กดี 9
287 10/11/2565 ตรวจโรคทั่วไป 4
288 10/11/2565 โรคทัยรอยด์ 1
289 11/11/2565 COPD 8
290 11/11/2565 ตรวจโรคทั่วไป 4
291 14/11/2565 ตรวจโรคทั่วไป 7
292 14/11/2565 โรคเบาหวาน 41
293 14/11/2565 วางแผนครอบครัว 3
294 15/11/2565 ตรวจโรคทั่วไป 10
295 15/11/2565 ฝากครรภ์ 1
296 16/11/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
297 16/11/2565 โรคเบาหวาน 16
298 16/11/2565 สุขภาพเด็กดี 7
299 17/11/2565 คลินิกให้คำปรึกษา 1
300 17/11/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
301 17/11/2565 โรคทัยรอยด์ 1
302 17/11/2565 โรคเบาหวาน 1
303 18/11/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
304 18/11/2565 โรคไตวาย 7
305 21/11/2565 ตรวจโรคทั่วไป 3
306 21/11/2565 โรคความดัน 130
307 21/11/2565 โรคเบาหวาน 2
308 22/11/2565 ตรวจโรคทั่วไป 4
309 22/11/2565 สุขภาพเด็กดี 1
310 23/11/2565 ตรวจโรคทั่วไป 5
311 23/11/2565 ฝากครรภ์ 1
312 23/11/2565 โรคความดัน 55
313 23/11/2565 สุขภาพเด็กดี 13
314 24/11/2565 ตรวจโรคทั่วไป 3
315 25/11/2565 ตรวจโรคทั่วไป 5
316 25/11/2565 โรคความดัน 1
317 28/11/2565 ตรวจโรคทั่วไป 5
318 28/11/2565 โรคเบาหวาน 3
319 28/11/2565 วางแผนครอบครัว 1
320 29/11/2565 ตรวจโรคทั่วไป 9
321 29/11/2565 ทันตกรรม 1
322 30/11/2565 ตรวจโรคทั่วไป 8
323 30/11/2565 สุขภาพเด็กดี 7
324 01/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 10
325 02/12/2565 Asthma 6
326 02/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
327 03/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
328 06/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 5
329 07/12/2565 คลินิก URI 1
330 07/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 4
331 07/12/2565 สุขภาพเด็กดี 3
332 08/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 3
333 09/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
334 09/12/2565 ฝากครรภ์ 1
335 09/12/2565 โรคความดัน 1
336 10/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
337 13/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 5
338 13/12/2565 โรคไตวาย 13
339 14/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 3
340 14/12/2565 ทันตกรรม 1
341 14/12/2565 โรคความดัน 2
342 14/12/2565 สุขภาพเด็กดี 1
343 17/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
344 19/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 4
345 19/12/2565 วางแผนครอบครัว 1
346 20/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
347 21/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 4
348 21/12/2565 สุขภาพเด็กดี 4
349 22/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 3
350 23/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
351 26/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 3
352 26/12/2565 วางแผนครอบครัว 1
353 27/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 3
354 28/12/2565 สุขภาพเด็กดี 6
355 29/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 3
356 30/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
357 02/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
358 03/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
359 04/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
360 04/01/2566 สุขภาพเด็กดี 6
361 05/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
362 06/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
363 09/01/2566 วางแผนครอบครัว 1
364 10/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
365 11/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 4
366 11/01/2566 สุขภาพเด็กดี 8
367 13/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
368 16/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
369 16/01/2566 โรคเบาหวาน 1
370 17/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 4
371 18/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
372 18/01/2566 สุขภาพเด็กดี 12
373 19/01/2566 สุขภาพเด็กดี 1
374 20/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 5
375 23/01/2566 วางแผนครอบครัว 4
376 24/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
377 25/01/2566 สุขภาพเด็กดี 14
378 26/01/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
379 30/01/2566 วางแผนครอบครัว 1
380 01/02/2566 สุขภาพเด็กดี 8
381 06/02/2566 วางแผนครอบครัว 1
382 07/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
383 08/02/2566 สุขภาพเด็กดี 4
384 13/02/2566 วางแผนครอบครัว 2
385 14/02/2566 โรคความดัน 1
386 15/02/2566 สุขภาพเด็กดี 5
387 17/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
388 22/02/2566 สุขภาพเด็กดี 5
389 27/02/2566 วางแผนครอบครัว 1
390 01/03/2566 สุขภาพเด็กดี 1
391 02/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
392 02/03/2566 วางแผนครอบครัว 1
393 08/03/2566 สุขภาพเด็กดี 2
394 09/03/2566 วางแผนครอบครัว 2
395 13/03/2566 วางแผนครอบครัว 2
396 14/03/2566 โรคเบาหวาน 1
397 15/03/2566 สุขภาพเด็กดี 7
398 16/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
399 20/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
400 22/03/2566 สุขภาพเด็กดี 13
401 23/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
402 23/03/2566 วางแผนครอบครัว 3
403 29/03/2566 สุขภาพเด็กดี 3
404 30/03/2566 วางแผนครอบครัว 1
405 03/04/2566 วางแผนครอบครัว 1
406 05/04/2566 สุขภาพเด็กดี 6
407 12/04/2566 สุขภาพเด็กดี 1
408 19/04/2566 สุขภาพเด็กดี 3
409 24/04/2566 วางแผนครอบครัว 1
410 25/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
411 26/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
412 26/04/2566 สุขภาพเด็กดี 12
413 27/04/2566 วางแผนครอบครัว 1
414 01/05/2566 วางแผนครอบครัว 1
415 03/05/2566 สุขภาพเด็กดี 1
416 08/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
417 09/05/2566 ฝากครรภ์ 1
418 10/05/2566 สุขภาพเด็กดี 5
419 11/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
420 12/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
421 17/05/2566 สุขภาพเด็กดี 6
422 24/05/2566 สุขภาพเด็กดี 4
423 29/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
424 29/05/2566 วางแผนครอบครัว 1
425 31/05/2566 สุขภาพเด็กดี 5
426 01/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
427 07/06/2566 สุขภาพเด็กดี 4
428 12/06/2566 วางแผนครอบครัว 3
429 14/06/2566 สุขภาพเด็กดี 2
430 21/06/2566 สุขภาพเด็กดี 6
431 22/06/2566 สุขภาพเด็กดี 3
432 28/06/2566 สุขภาพเด็กดี 6
433 29/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
434 05/07/2566 สุขภาพเด็กดี 2
435 12/07/2566 สุขภาพเด็กดี 3
436 19/07/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
437 19/07/2566 สุขภาพเด็กดี 3
438 20/07/2566 วางแผนครอบครัว 1
439 24/07/2566 วางแผนครอบครัว 1
440 26/07/2566 สุขภาพเด็กดี 8
441 27/07/2566 โรคความดัน 1
442 31/07/2566 วางแผนครอบครัว 4
443 02/08/2566 ฝากครรภ์ 1
444 02/08/2566 สุขภาพเด็กดี 1
445 09/08/2566 ฝากครรภ์ 1
446 09/08/2566 สุขภาพเด็กดี 2