กรองคลินิก
ตารางนัด (ทั้งหมด)
ที่ วันที่นัด ชื่อคลินิก จำนวนคน
1 22/10/2562 คลินิก URI 5
2 22/10/2562 คลินิกยาเสพติด 16
3 22/10/2562 ตรวจโรคทั่วไป 124
4 22/10/2562 ฝากครรภ์ 35
5 22/10/2562 โรคความดัน 4
6 22/10/2562 โรคไตวาย 1
7 22/10/2562 วางแผนครอบครัว 2
8 23/10/2562 คลินิก URI 2
9 23/10/2562 ตรวจโรคทั่วไป 8
10 23/10/2562 วางแผนครอบครัว 1
11 23/10/2562 สุขภาพเด็กดี 6
12 24/10/2562 คลินิก URI 1
13 24/10/2562 คลินิกยาเสพติด 8
14 24/10/2562 คลินิกวาร์ฟาริน 1
15 24/10/2562 ตรวจโรคทั่วไป 86
16 24/10/2562 ฝากครรภ์ 2
17 24/10/2562 โรคทัยรอยด์ 1
18 24/10/2562 โรคเบาหวาน 1
19 24/10/2562 วัณโรค 32
20 24/10/2562 วางแผนครอบครัว 1
21 24/10/2562 สุขภาพเด็กดี 7
22 25/10/2562 คลินิก URI 2
23 25/10/2562 คลินิกยาเสพติด 8
24 25/10/2562 คลินิกเลิกสุรา 1
25 25/10/2562 ตรวจโรคทั่วไป 95
26 25/10/2562 โรคไตวาย 53
27 25/10/2562 โรคเบาหวาน 1
28 25/10/2562 วัณโรค 1
29 26/10/2562 ตรวจโรคทั่วไป 2
30 27/10/2562 ตรวจโรคทั่วไป 2
31 28/10/2562 คลินิก URI 8
32 28/10/2562 คลินิกยาเสพติด 4
33 28/10/2562 ตรวจโรคทั่วไป 56
34 28/10/2562 ฝากครรภ์ 2
35 28/10/2562 โรคความดัน 3
36 28/10/2562 โรคเบาหวาน 112
37 28/10/2562 วางแผนครอบครัว 43
38 29/10/2562 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
39 29/10/2562 คลินิกอดบุหรี่ 1
40 29/10/2562 ตรวจโรคทั่วไป 40
41 29/10/2562 ฝากครรภ์ 23
42 29/10/2562 วางแผนครอบครัว 1
43 29/10/2562 สุขภาพเด็กดี 1
44 30/10/2562 คลินิก URI 3
45 30/10/2562 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
46 30/10/2562 ตรวจโรคทั่วไป 36
47 30/10/2562 ฝากครรภ์ 2
48 30/10/2562 โรคความดัน 1
49 30/10/2562 โรคเบาหวาน 129
50 30/10/2562 วางแผนครอบครัว 1
51 30/10/2562 สุขภาพเด็กดี 34
52 31/10/2562 ตรวจโรคทั่วไป 41
53 31/10/2562 ฝากครรภ์ 2
54 31/10/2562 โรคทัยรอยด์ 6
55 01/11/2562 Asthma 77
56 01/11/2562 คลินิก URI 2
57 01/11/2562 คลินิกยาเสพติด 2
58 01/11/2562 จิตเวช 1
59 01/11/2562 ตรวจโรคทั่วไป 49
60 04/11/2562 จิตเวช 2
61 04/11/2562 ตรวจโรคทั่วไป 31
62 04/11/2562 ฝากครรภ์ 1
63 04/11/2562 โรคความดัน 1
64 04/11/2562 โรคเบาหวาน 99
65 04/11/2562 วางแผนครอบครัว 3
66 04/11/2562 สุขภาพเด็กดี 3
67 05/11/2562 จิตเวช 102
68 05/11/2562 ตรวจโรคทั่วไป 30
69 05/11/2562 ฝากครรภ์ 11
70 05/11/2562 วางแผนครอบครัว 1
71 06/11/2562 ตรวจโรคทั่วไป 18
72 06/11/2562 โรคความดัน 5
73 06/11/2562 โรคไตวาย 1
74 06/11/2562 โรคเบาหวาน 91
75 06/11/2562 สุขภาพเด็กดี 13
76 07/11/2562 คลินิกวาร์ฟาริน 35
77 07/11/2562 จิตเวช 1
78 07/11/2562 ตรวจโรคทั่วไป 46
79 07/11/2562 ฝากครรภ์ 1
80 07/11/2562 โรคความดัน 1
81 07/11/2562 โรคทัยรอยด์ 7
82 08/11/2562 Asthma 2
83 08/11/2562 COPD 56
84 08/11/2562 ตรวจโรคทั่วไป 34
85 11/11/2562 ตรวจโรคทั่วไป 22
86 11/11/2562 ฝากครรภ์ 1
87 11/11/2562 โรคความดัน 154
88 11/11/2562 โรคเบาหวาน 5
89 11/11/2562 วางแผนครอบครัว 10
90 12/11/2562 คลินิก URI 2
91 12/11/2562 ตรวจโรคทั่วไป 32
92 12/11/2562 ฝากครรภ์ 11
93 12/11/2562 โรคความดัน 8
94 12/11/2562 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 41
95 12/11/2562 โรคไตวาย 52
96 12/11/2562 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 9
97 13/11/2562 คลินิกเลิกสุรา 1
98 13/11/2562 ตรวจโรคทั่วไป 23
99 13/11/2562 โรคความดัน 155
100 13/11/2562 โรคไตวาย 1
101 13/11/2562 โรคเบาหวาน 16
102 13/11/2562 สุขภาพเด็กดี 21
103 14/11/2562 คลินิก CAPD 13
104 14/11/2562 คลินิก URI 1
105 14/11/2562 ตรวจโรคทั่วไป 30
106 14/11/2562 โรคทัยรอยด์ 1
107 15/11/2562 จิตเวช 1
108 15/11/2562 ตรวจโรคทั่วไป 22
109 15/11/2562 โรคไตวาย 36
110 18/11/2562 ตรวจโรคทั่วไป 24
111 18/11/2562 โรคไตวาย 1
112 18/11/2562 โรคเบาหวาน 126
113 18/11/2562 วางแผนครอบครัว 11
114 19/11/2562 คลินิก URI 1
115 19/11/2562 จิตเวช 95
116 19/11/2562 ตรวจโรคทั่วไป 21
117 19/11/2562 ฝากครรภ์ 2
118 20/11/2562 ตรวจโรคทั่วไป 8
119 20/11/2562 โรคความดัน 1
120 20/11/2562 โรคเบาหวาน 138
121 20/11/2562 สุขภาพเด็กดี 12
122 21/11/2562 คลินิกวาร์ฟาริน 34
123 21/11/2562 ตรวจโรคทั่วไป 28
124 21/11/2562 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 1
125 21/11/2562 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 1
126 22/11/2562 ตรวจโรคทั่วไป 78
127 22/11/2562 โรคความดัน 1
128 22/11/2562 โรคไตวาย 38
129 22/11/2562 โรคเบาหวาน 1
130 25/11/2562 ตรวจโรคทั่วไป 18
131 25/11/2562 โรคความดัน 120
132 25/11/2562 วางแผนครอบครัว 11
133 26/11/2562 ตรวจโรคทั่วไป 9
134 26/11/2562 ฝากครรภ์ 5
135 26/11/2562 โรคความดัน 1
136 26/11/2562 วางแผนครอบครัว 1
137 26/11/2562 สุขภาพเด็กดี 1
138 27/11/2562 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
139 27/11/2562 ตรวจโรคทั่วไป 15
140 27/11/2562 ฝากครรภ์ 1
141 27/11/2562 โรคความดัน 100
142 27/11/2562 โรคทัยรอยด์ 1
143 27/11/2562 โรคเบาหวาน 4
144 27/11/2562 สุขภาพเด็กดี 33
145 28/11/2562 คลินิก URI 1
146 28/11/2562 คลินิกวาร์ฟาริน 1
147 28/11/2562 ตรวจโรคทั่วไป 15
148 28/11/2562 ฝากครรภ์ 1
149 28/11/2562 วัณโรค 2
150 29/11/2562 ตรวจโรคทั่วไป 13
151 29/11/2562 โรคความดัน 1
152 02/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 18
153 02/12/2562 โรคไตวาย 1
154 02/12/2562 โรคเบาหวาน 80
155 02/12/2562 วางแผนครอบครัว 22
156 02/12/2562 สุขภาพเด็กดี 1
157 03/12/2562 จิตเวช 51
158 03/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 6
159 03/12/2562 วางแผนครอบครัว 2
160 04/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 14
161 04/12/2562 โรคความดัน 4
162 04/12/2562 โรคทัยรอยด์ 1
163 04/12/2562 โรคเบาหวาน 74
164 04/12/2562 สุขภาพเด็กดี 11
165 05/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 3
166 05/12/2562 สุขภาพเด็กดี 1
167 06/12/2562 Asthma 83
168 06/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 32
169 06/12/2562 โรคทัยรอยด์ 4
170 06/12/2562 โรคเบาหวาน 2
171 09/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 13
172 09/12/2562 โรคความดัน 119
173 09/12/2562 วางแผนครอบครัว 14
174 11/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 24
175 11/12/2562 ฝากครรภ์ 1
176 11/12/2562 โรคความดัน 119
177 11/12/2562 โรคเบาหวาน 1
178 11/12/2562 สุขภาพเด็กดี 17
179 12/12/2562 คลินิก CAPD 9
180 12/12/2562 คลินิกเลิกสุรา 1
181 12/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 29
182 12/12/2562 โรคทัยรอยด์ 4
183 12/12/2562 สุขภาพเด็กดี 3
184 13/12/2562 Asthma 1
185 13/12/2562 COPD 40
186 13/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 15
187 16/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 22
188 16/12/2562 โรคเบาหวาน 57
189 16/12/2562 วางแผนครอบครัว 31
190 17/12/2562 คลินิกยาเสพติด 2
191 17/12/2562 จิตเวช 57
192 17/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 11
193 17/12/2562 โรคเบาหวาน 3
194 17/12/2562 วางแผนครอบครัว 2
195 17/12/2562 สุขภาพเด็กดี 1
196 18/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 16
197 18/12/2562 โรคความดัน 1
198 18/12/2562 โรคเบาหวาน 66
199 18/12/2562 สุขภาพเด็กดี 14
200 19/12/2562 คลินิกวาร์ฟาริน 21
201 19/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 23
202 19/12/2562 โรคหัวใจ 1
203 19/12/2562 วางแผนครอบครัว 2
204 20/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 7
205 20/12/2562 โรคไตวาย 18
206 20/12/2562 สุขภาพเด็กดี 1
207 21/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 1
208 22/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 1
209 23/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 12
210 23/12/2562 โรคความดัน 143
211 23/12/2562 โรคไตวาย 2
212 23/12/2562 โรคเบาหวาน 2
213 23/12/2562 วางแผนครอบครัว 9
214 23/12/2562 สุขภาพเด็กดี 1
215 24/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 9
216 24/12/2562 วางแผนครอบครัว 3
217 25/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 5
218 25/12/2562 โรคความดัน 75
219 25/12/2562 สุขภาพเด็กดี 16
220 26/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 23
221 26/12/2562 ฝากครรภ์ 2
222 26/12/2562 สุขภาพเด็กดี 10
223 27/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 19
224 27/12/2562 โรคความดัน 1
225 27/12/2562 โรคไตวาย 13
226 30/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 12
227 30/12/2562 โรคความดัน 4
228 30/12/2562 โรคเบาหวาน 63
229 30/12/2562 วางแผนครอบครัว 9
230 30/12/2562 สุขภาพเด็กดี 2
231 31/12/2562 จิตเวช 1
232 02/01/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 18
233 02/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 18
234 02/01/2563 โรคทัยรอยด์ 1
235 03/01/2563 Asthma 33
236 03/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 18
237 06/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 10
238 06/01/2563 วางแผนครอบครัว 7
239 07/01/2563 จิตเวช 32
240 07/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 16
241 07/01/2563 โรคความดัน 1
242 07/01/2563 โรคเบาหวาน 1
243 07/01/2563 วางแผนครอบครัว 1
244 07/01/2563 สุขภาพเด็กดี 1
245 08/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 7
246 08/01/2563 โรคเบาหวาน 75
247 08/01/2563 วัณโรค 1
248 08/01/2563 วางแผนครอบครัว 1
249 08/01/2563 สุขภาพเด็กดี 17
250 09/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 15
251 09/01/2563 โรคทัยรอยด์ 2
252 10/01/2563 COPD 11
253 10/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 15
254 13/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 6
255 13/01/2563 โรคความดัน 68
256 13/01/2563 วางแผนครอบครัว 8
257 14/01/2563 โรคความดัน 15
258 14/01/2563 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 9
259 14/01/2563 โรคไตวาย 22
260 14/01/2563 โรคเบาหวาน 1
261 14/01/2563 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 46
262 14/01/2563 วางแผนครอบครัว 1
263 15/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
264 15/01/2563 สุขภาพเด็กดี 14
265 16/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 6
266 17/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
267 20/01/2563 โรคทัยรอยด์ 1
268 20/01/2563 โรคเบาหวาน 1
269 20/01/2563 วางแผนครอบครัว 6
270 21/01/2563 จิตเวช 1
271 22/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
272 22/01/2563 ฝากครรภ์ 1
273 22/01/2563 โรคเบาหวาน 1
274 22/01/2563 วางแผนครอบครัว 1
275 22/01/2563 สุขภาพเด็กดี 14
276 23/01/2563 โรคทัยรอยด์ 3
277 24/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
278 26/01/2563 สุขภาพเด็กดี 1
279 27/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
280 28/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
281 29/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 7
282 29/01/2563 สุขภาพเด็กดี 11
283 30/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 9
284 30/01/2563 โรคทัยรอยด์ 2
285 31/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
286 03/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
287 04/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
288 05/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
289 05/02/2563 สุขภาพเด็กดี 10
290 06/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
291 06/02/2563 โรคทัยรอยด์ 1
292 07/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
293 10/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
294 11/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
295 12/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
296 12/02/2563 สุขภาพเด็กดี 10
297 13/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
298 17/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
299 19/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
300 19/02/2563 สุขภาพเด็กดี 8
301 20/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
302 21/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
303 24/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
304 24/02/2563 โรคความดัน 1
305 25/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
306 26/02/2563 ฝากครรภ์ 1
307 26/02/2563 สุขภาพเด็กดี 14
308 27/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
309 27/02/2563 ฝากครรภ์ 1
310 28/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
311 03/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
312 04/03/2563 สุขภาพเด็กดี 4
313 05/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 6
314 06/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
315 08/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
316 09/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
317 09/03/2563 โรคความดัน 1
318 10/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
319 11/03/2563 สุขภาพเด็กดี 4
320 12/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 7
321 13/03/2563 สุขภาพเด็กดี 1
322 16/03/2563 คลินิกยาเสพติด 1
323 16/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
324 17/03/2563 สุขภาพเด็กดี 1
325 18/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
326 18/03/2563 สุขภาพเด็กดี 11
327 19/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
328 20/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
329 23/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
330 23/03/2563 สุขภาพเด็กดี 1
331 25/03/2563 สุขภาพเด็กดี 14
332 27/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
333 30/03/2563 สุขภาพเด็กดี 1
334 01/04/2563 สุขภาพเด็กดี 5
335 03/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
336 07/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
337 08/04/2563 สุขภาพเด็กดี 7
338 09/04/2563 สุขภาพเด็กดี 1
339 10/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
340 15/04/2563 สุขภาพเด็กดี 1
341 20/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
342 22/04/2563 สุขภาพเด็กดี 18
343 23/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
344 29/04/2563 สุขภาพเด็กดี 6
345 06/05/2563 สุขภาพเด็กดี 5
346 13/05/2563 สุขภาพเด็กดี 10
347 20/05/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
348 20/05/2563 สุขภาพเด็กดี 4
349 27/05/2563 สุขภาพเด็กดี 6
350 29/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
351 29/05/2563 โรคทัยรอยด์ 1
352 03/06/2563 สุขภาพเด็กดี 3
353 04/06/2563 โรคทัยรอยด์ 1
354 10/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
355 10/06/2563 สุขภาพเด็กดี 4
356 12/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
357 17/06/2563 สุขภาพเด็กดี 1
358 24/06/2563 สุขภาพเด็กดี 5
359 25/06/2563 โรคทัยรอยด์ 1
360 26/06/2563 สุขภาพเด็กดี 1
361 01/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
362 01/07/2563 ฝากครรภ์ 1
363 01/07/2563 สุขภาพเด็กดี 3
364 08/07/2563 สุขภาพเด็กดี 3
365 09/07/2563 ฝากครรภ์ 1
366 14/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
367 15/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
368 15/07/2563 สุขภาพเด็กดี 9
369 22/07/2563 วางแผนครอบครัว 1
370 22/07/2563 สุขภาพเด็กดี 8
371 24/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
372 27/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
373 29/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
374 29/07/2563 สุขภาพเด็กดี 10
375 30/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
376 05/08/2563 สุขภาพเด็กดี 6
377 19/08/2563 สุขภาพเด็กดี 7
378 20/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
379 24/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
380 26/08/2563 ฝากครรภ์ 1
381 26/08/2563 สุขภาพเด็กดี 7
382 27/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
383 02/09/2563 สุขภาพเด็กดี 2
384 09/09/2563 สุขภาพเด็กดี 2
385 16/09/2563 สุขภาพเด็กดี 5
386 23/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
387 23/09/2563 สุขภาพเด็กดี 5
388 30/09/2563 สุขภาพเด็กดี 6
389 07/10/2563 สุขภาพเด็กดี 9
390 12/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
391 14/10/2563 สุขภาพเด็กดี 3
392 15/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
393 21/10/2563 สุขภาพเด็กดี 4