กรองคลินิก
ตารางนัด (ทั้งหมด)
ที่ วันที่นัด ชื่อคลินิก จำนวนคน
1 25/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 17
2 27/03/2566 คลินิก URI 9
3 27/03/2566 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 5
4 27/03/2566 คลินิกวัยรุ่น 2
5 27/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 67
6 27/03/2566 แพทย์แผนไทย 2
7 27/03/2566 โรคเบาหวาน 103
8 27/03/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 1
9 27/03/2566 วางแผนครอบครัว 6
10 28/03/2566 คลินิก URI 3
11 28/03/2566 คลินิกเลิกสุรา 1
12 28/03/2566 คลินิกวัยรุ่น 1
13 28/03/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 2
14 28/03/2566 จิตเวช 2
15 28/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 64
16 28/03/2566 ฝากครรภ์ 43
17 28/03/2566 แพทย์แผนไทย 2
18 28/03/2566 โรคความดัน 1
19 28/03/2566 โรคไตวาย 1
20 28/03/2566 โรคเบาหวาน 1
21 28/03/2566 วางแผนครอบครัว 2
22 29/03/2566 คลินิก URI 5
23 29/03/2566 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 18
24 29/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 38
25 29/03/2566 แพทย์แผนไทย 2
26 29/03/2566 โรคความดัน 1
27 29/03/2566 โรคเบาหวาน 115
28 29/03/2566 สุขภาพเด็กดี 10
29 30/03/2566 คลินิก URI 3
30 30/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 54
31 30/03/2566 ฝากครรภ์ 5
32 30/03/2566 วางแผนครอบครัว 1
33 31/03/2566 คลินิกวัยรุ่น 1
34 31/03/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 2
35 31/03/2566 จิตเวช 1
36 31/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 57
37 01/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
38 03/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 16
39 03/04/2566 โรคเบาหวาน 107
40 03/04/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 32
41 03/04/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 7
42 03/04/2566 วางแผนครอบครัว 23
43 04/04/2566 คลินิกวัยรุ่น 3
44 04/04/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 6
45 04/04/2566 จิตเวช 99
46 04/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 37
47 04/04/2566 ฝากครรภ์ 28
48 04/04/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 2
49 04/04/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 10
50 04/04/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 3
51 04/04/2566 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 1
52 04/04/2566 โรคเบาหวาน 1
53 04/04/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 10
54 04/04/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 5
55 05/04/2566 คลินิกวัยรุ่น 2
56 05/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 28
57 05/04/2566 โรคความดัน 1
58 05/04/2566 โรคเบาหวาน 104
59 05/04/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 12
60 05/04/2566 วางแผนครอบครัว 1
61 05/04/2566 สุขภาพเด็กดี 28
62 06/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 14
63 07/04/2566 Asthma 63
64 07/04/2566 คลินิกเลิกสุรา 1
65 07/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 39
66 07/04/2566 แพทย์แผนไทย 1
67 07/04/2566 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 12
68 07/04/2566 โรคเบาหวาน 9
69 07/04/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 58
70 10/04/2566 Asthma 1
71 10/04/2566 คลินิก URI 1
72 10/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 16
73 10/04/2566 โรคความดัน 157
74 10/04/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 46
75 10/04/2566 โรคไตวาย 5
76 10/04/2566 โรคเบาหวาน 1
77 10/04/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 31
78 10/04/2566 วางแผนครอบครัว 9
79 11/04/2566 คลินิก URI 3
80 11/04/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 1
81 11/04/2566 จิตเวช 1
82 11/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 30
83 11/04/2566 ฝากครรภ์ 17
84 11/04/2566 โรคความดัน 2
85 11/04/2566 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 16
86 11/04/2566 โรคไตวาย 34
87 11/04/2566 โรคเบาหวาน 1
88 11/04/2566 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 22
89 12/04/2566 คลินิก URI 2
90 12/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 41
91 12/04/2566 โรคความดัน 146
92 12/04/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 7
93 12/04/2566 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 5
94 12/04/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 1
95 12/04/2566 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 2
96 12/04/2566 วางแผนครอบครัว 1
97 12/04/2566 สุขภาพเด็กดี 14
98 13/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
99 14/04/2566 จิตเวช 1
100 14/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
101 17/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 4
102 17/04/2566 วางแผนครอบครัว 11
103 17/04/2566 สุขภาพเด็กดี 1
104 18/04/2566 คลินิกวัยรุ่น 1
105 18/04/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 4
106 18/04/2566 จิตเวช 53
107 18/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 41
108 18/04/2566 ฝากครรภ์ 5
109 18/04/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 37
110 18/04/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 2
111 18/04/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 1
112 18/04/2566 วางแผนครอบครัว 1
113 19/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 40
114 19/04/2566 โรคความดัน 1
115 19/04/2566 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 11
116 19/04/2566 โรคเบาหวาน 156
117 19/04/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 4
118 19/04/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 40
119 19/04/2566 สุขภาพเด็กดี 21
120 20/04/2566 คลินิก URI 1
121 20/04/2566 คลินิก-Spirometry 3
122 20/04/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 44
123 20/04/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 1
124 20/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 22
125 20/04/2566 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 4
126 20/04/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 1
127 20/04/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 58
128 21/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 25
129 21/04/2566 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 34
130 21/04/2566 โรคไตวาย 39
131 21/04/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 6
132 23/04/2566 วางแผนครอบครัว 1
133 24/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 9
134 24/04/2566 โรคความดัน 131
135 24/04/2566 โรคไตวาย 1
136 24/04/2566 โรคเบาหวาน 1
137 24/04/2566 วางแผนครอบครัว 19
138 25/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 14
139 25/04/2566 ฝากครรภ์ 10
140 26/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 24
141 26/04/2566 ฝากครรภ์ 1
142 26/04/2566 โรคความดัน 133
143 26/04/2566 สุขภาพเด็กดี 32
144 27/04/2566 คลินิกกัญชา 15
145 27/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 10
146 27/04/2566 วัณโรค 10
147 27/04/2566 วางแผนครอบครัว 1
148 28/04/2566 คลินิก URI 1
149 28/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 25
150 28/04/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 15
151 28/04/2566 โรคไตวาย 41
152 28/04/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 1
153 28/04/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 2
154 01/05/2566 คลินิก URI 2
155 01/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 10
156 01/05/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 11
157 01/05/2566 โรคไตวาย 1
158 01/05/2566 โรคเบาหวาน 117
159 01/05/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 1
160 01/05/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 44
161 01/05/2566 วางแผนครอบครัว 15
162 02/05/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 1
163 02/05/2566 จิตเวช 80
164 02/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 24
165 02/05/2566 ฝากครรภ์ 2
166 02/05/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 30
167 02/05/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 4
168 02/05/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 8
169 02/05/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 13
170 02/05/2566 สุขภาพเด็กดี 1
171 03/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 22
172 03/05/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
173 03/05/2566 โรคเบาหวาน 130
174 03/05/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 8
175 03/05/2566 สุขภาพเด็กดี 9
176 04/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 4
177 05/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 23
178 05/05/2566 โรคเบาหวาน 1
179 05/05/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 2
180 08/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 12
181 08/05/2566 โรคความดัน 116
182 08/05/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 46
183 08/05/2566 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 1
184 08/05/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 45
185 08/05/2566 วางแผนครอบครัว 6
186 09/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 18
187 09/05/2566 ฝากครรภ์ 2
188 09/05/2566 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 8
189 09/05/2566 โรคไตวาย 26
190 09/05/2566 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 35
191 10/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 24
192 10/05/2566 โรคความดัน 148
193 10/05/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 1
194 10/05/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 44
195 10/05/2566 โรคไตวาย 2
196 10/05/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
197 10/05/2566 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 1
198 10/05/2566 สุขภาพเด็กดี 23
199 11/05/2566 คลินิก CAPD 15
200 11/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 17
201 11/05/2566 โรคความดัน 1
202 11/05/2566 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 3
203 11/05/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 8
204 12/05/2566 Asthma 2
205 12/05/2566 COPD 38
206 12/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 12
207 12/05/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 36
208 12/05/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
209 12/05/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 13
210 15/05/2566 COPD 1
211 15/05/2566 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 4
212 15/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 23
213 15/05/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 48
214 15/05/2566 โรคไตวาย 1
215 15/05/2566 โรคเบาหวาน 146
216 15/05/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 4
217 15/05/2566 วางแผนครอบครัว 7
218 16/05/2566 จิตเวช 85
219 16/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 21
220 16/05/2566 ฝากครรภ์ 2
221 16/05/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 17
222 16/05/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 22
223 16/05/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 1
224 16/05/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 9
225 17/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
226 17/05/2566 สุขภาพเด็กดี 8
227 18/05/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 28
228 18/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 15
229 18/05/2566 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 2
230 18/05/2566 โรคเบาหวาน 2
231 18/05/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 47
232 18/05/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 3
233 19/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 19
234 19/05/2566 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 13
235 19/05/2566 โรคไตวาย 31
236 19/05/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 24
237 22/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 6
238 22/05/2566 โรคความดัน 85
239 22/05/2566 วางแผนครอบครัว 5
240 23/05/2566 คลินิก URI 1
241 23/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 18
242 23/05/2566 วางแผนครอบครัว 1
243 24/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 10
244 24/05/2566 โรคความดัน 124
245 24/05/2566 สุขภาพเด็กดี 21
246 25/05/2566 คลินิกกัญชา 4
247 25/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 9
248 26/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 15
249 26/05/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 18
250 26/05/2566 โรคไตวาย 31
251 29/05/2566 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 1
252 29/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 6
253 29/05/2566 โรคเบาหวาน 89
254 29/05/2566 วางแผนครอบครัว 9
255 30/05/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 1
256 30/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 15
257 30/05/2566 โรคเบาหวาน 1
258 30/05/2566 วางแผนครอบครัว 1
259 31/05/2566 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 1
260 31/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 9
261 31/05/2566 โรคเบาหวาน 106
262 31/05/2566 วางแผนครอบครัว 1
263 31/05/2566 สุขภาพเด็กดี 8
264 01/06/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 37
265 01/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 17
266 01/06/2566 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 72
267 01/06/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 1
268 02/06/2566 Asthma 61
269 02/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 9
270 02/06/2566 โรคความดัน 2
271 02/06/2566 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 3
272 02/06/2566 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 9
273 02/06/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 11
274 05/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
275 05/06/2566 วางแผนครอบครัว 3
276 06/06/2566 จิตเวช 57
277 06/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 12
278 06/06/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
279 06/06/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 41
280 07/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 13
281 07/06/2566 โรคความดัน 1
282 07/06/2566 โรคเบาหวาน 63
283 07/06/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 31
284 07/06/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
285 07/06/2566 สุขภาพเด็กดี 11
286 08/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 21
287 08/06/2566 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 24
288 08/06/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 60
289 09/06/2566 Asthma 2
290 09/06/2566 COPD 31
291 09/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 12
292 09/06/2566 โรคความดัน 1
293 09/06/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 33
294 09/06/2566 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 1
295 09/06/2566 วางแผนครอบครัว 1
296 12/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 16
297 12/06/2566 โรคความดัน 90
298 12/06/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 54
299 12/06/2566 วางแผนครอบครัว 30
300 13/06/2566 จิตเวช 1
301 13/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 23
302 13/06/2566 โรคไตวาย 30
303 13/06/2566 วางแผนครอบครัว 1
304 14/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 18
305 14/06/2566 โรคความดัน 122
306 14/06/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 41
307 14/06/2566 โรคเบาหวาน 1
308 14/06/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
309 14/06/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 4
310 14/06/2566 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 2
311 14/06/2566 สุขภาพเด็กดี 11
312 15/06/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 19
313 15/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 11
314 15/06/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 1
315 16/06/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 1
316 16/06/2566 จิตเวช 1
317 16/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 8
318 16/06/2566 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 13
319 16/06/2566 โรคไตวาย 20
320 16/06/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 12
321 16/06/2566 วางแผนครอบครัว 1
322 19/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
323 19/06/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 47
324 19/06/2566 โรคเบาหวาน 57
325 19/06/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 2
326 19/06/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 1
327 19/06/2566 วางแผนครอบครัว 3
328 20/06/2566 จิตเวช 17
329 20/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 5
330 20/06/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 28
331 20/06/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
332 21/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
333 21/06/2566 โรคความดัน 1
334 21/06/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 1
335 21/06/2566 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 2
336 21/06/2566 โรคเบาหวาน 63
337 21/06/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 21
338 21/06/2566 สุขภาพเด็กดี 12
339 22/06/2566 คลินิกกัญชา 2
340 22/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 5
341 22/06/2566 สุขภาพเด็กดี 3
342 23/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 4
343 23/06/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 32
344 23/06/2566 โรคไตวาย 30
345 26/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
346 26/06/2566 โรคความดัน 14
347 26/06/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 1
348 26/06/2566 วางแผนครอบครัว 2
349 27/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 6
350 28/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
351 28/06/2566 โรคความดัน 65
352 28/06/2566 สุขภาพเด็กดี 11
353 29/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 6
354 30/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 4
355 03/07/2566 โรคเบาหวาน 70
356 04/07/2566 ตรวจโรคทั่วไป 6
357 05/07/2566 ตรวจโรคทั่วไป 5
358 05/07/2566 โรคเบาหวาน 38
359 05/07/2566 สุขภาพเด็กดี 5
360 06/07/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 2
361 06/07/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
362 07/07/2566 Asthma 36
363 07/07/2566 ตรวจโรคทั่วไป 4
364 07/07/2566 สุขภาพเด็กดี 1
365 10/07/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
366 10/07/2566 โรคความดัน 71
367 11/07/2566 ตรวจโรคทั่วไป 10
368 11/07/2566 โรคความดัน 2
369 11/07/2566 โรคไตวาย 16
370 12/07/2566 จิตเวช 1
371 12/07/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
372 12/07/2566 โรคความดัน 49
373 12/07/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 25
374 12/07/2566 สุขภาพเด็กดี 4
375 13/07/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
376 13/07/2566 โรคความดัน 1
377 13/07/2566 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 21
378 13/07/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 20
379 14/07/2566 COPD 21
380 17/07/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
381 18/07/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
382 19/07/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
383 19/07/2566 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 1
384 19/07/2566 โรคเบาหวาน 37
385 19/07/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 28
386 19/07/2566 สุขภาพเด็กดี 5
387 20/07/2566 วางแผนครอบครัว 1
388 21/07/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
389 24/07/2566 ตรวจโรคทั่วไป 4
390 24/07/2566 โรคความดัน 44
391 24/07/2566 วางแผนครอบครัว 1
392 25/07/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
393 26/07/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
394 26/07/2566 โรคความดัน 97
395 26/07/2566 สุขภาพเด็กดี 13
396 27/07/2566 ตรวจโรคทั่วไป 4
397 27/07/2566 โรคความดัน 1
398 31/07/2566 วางแผนครอบครัว 4
399 02/08/2566 ฝากครรภ์ 1
400 02/08/2566 สุขภาพเด็กดี 2
401 03/08/2566 ตรวจโรคทั่วไป 4
402 04/08/2566 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 1
403 07/08/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
404 08/08/2566 ตรวจโรคทั่วไป 7
405 09/08/2566 ฝากครรภ์ 1
406 09/08/2566 สุขภาพเด็กดี 5
407 10/08/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
408 11/08/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
409 14/08/2566 วางแผนครอบครัว 3
410 15/08/2566 จิตเวช 1
411 15/08/2566 ตรวจโรคทั่วไป 6
412 16/08/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
413 16/08/2566 สุขภาพเด็กดี 8
414 17/08/2566 ตรวจโรคทั่วไป 4
415 18/08/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
416 21/08/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
417 21/08/2566 วางแผนครอบครัว 2
418 22/08/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
419 23/08/2566 สุขภาพเด็กดี 15
420 24/08/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
421 25/08/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
422 29/08/2566 ตรวจโรคทั่วไป 4
423 30/08/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
424 30/08/2566 สุขภาพเด็กดี 3
425 31/08/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
426 04/09/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
427 04/09/2566 โรคเบาหวาน 2
428 04/09/2566 วางแผนครอบครัว 1
429 06/09/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
430 06/09/2566 สุขภาพเด็กดี 4
431 07/09/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
432 11/09/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
433 11/09/2566 ฝากครรภ์ 2
434 13/09/2566 สุขภาพเด็กดี 6
435 14/09/2566 วางแผนครอบครัว 2
436 19/09/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 1
437 20/09/2566 สุขภาพเด็กดี 6
438 22/09/2566 โรคความดัน 1
439 25/09/2566 วางแผนครอบครัว 3
440 26/09/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
441 26/09/2566 สุขภาพเด็กดี 1
442 27/09/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
443 27/09/2566 โรคทัยรอยด์ 1
444 27/09/2566 สุขภาพเด็กดี 5
445 02/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
446 02/10/2566 วางแผนครอบครัว 2
447 04/10/2566 สุขภาพเด็กดี 1
448 09/10/2566 วางแผนครอบครัว 2
449 11/10/2566 สุขภาพเด็กดี 4
450 16/10/2566 วางแผนครอบครัว 1
451 18/10/2566 สุขภาพเด็กดี 3
452 23/10/2566 วางแผนครอบครัว 1
453 25/10/2566 สุขภาพเด็กดี 7
454 26/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
455 26/10/2566 วางแผนครอบครัว 1
456 27/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
457 30/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
458 01/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
459 01/11/2566 สุขภาพเด็กดี 2
460 02/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
461 02/11/2566 สุขภาพเด็กดี 2
462 06/11/2566 วางแผนครอบครัว 1
463 08/11/2566 สุขภาพเด็กดี 4
464 10/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
465 13/11/2566 วางแผนครอบครัว 2
466 15/11/2566 สุขภาพเด็กดี 6
467 17/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
468 20/11/2566 วางแผนครอบครัว 2
469 20/11/2566 สุขภาพเด็กดี 1
470 22/11/2566 สุขภาพเด็กดี 8
471 27/11/2566 วางแผนครอบครัว 3
472 27/11/2566 สุขภาพเด็กดี 1
473 29/11/2566 สุขภาพเด็กดี 5
474 04/12/2566 วางแผนครอบครัว 2
475 06/12/2566 ฝากครรภ์ 1
476 06/12/2566 สุขภาพเด็กดี 6
477 13/12/2566 สุขภาพเด็กดี 3
478 15/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
479 18/12/2566 วางแผนครอบครัว 1
480 20/12/2566 สุขภาพเด็กดี 3
481 25/12/2566 วางแผนครอบครัว 3
482 26/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
483 27/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
484 27/12/2566 สุขภาพเด็กดี 3
485 28/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
486 28/12/2566 โรคความดัน 1
487 29/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
488 31/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
489 03/01/2567 สุขภาพเด็กดี 1
490 05/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
491 08/01/2567 วางแผนครอบครัว 2
492 10/01/2567 สุขภาพเด็กดี 7
493 11/01/2567 สุขภาพเด็กดี 1
494 15/01/2567 วางแผนครอบครัว 2
495 17/01/2567 สุขภาพเด็กดี 5
496 19/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
497 22/01/2567 วางแผนครอบครัว 4
498 23/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
499 24/01/2567 ฝากครรภ์ 1
500 24/01/2567 สุขภาพเด็กดี 5
501 26/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
502 29/01/2567 วางแผนครอบครัว 1
503 31/01/2567 สุขภาพเด็กดี 1
504 07/02/2567 สุขภาพเด็กดี 5
505 09/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
506 12/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
507 12/02/2567 วางแผนครอบครัว 1
508 14/02/2567 สุขภาพเด็กดี 6
509 15/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
510 21/02/2567 สุขภาพเด็กดี 2
511 04/03/2567 วางแผนครอบครัว 1
512 06/03/2567 สุขภาพเด็กดี 3
513 08/03/2567 วางแผนครอบครัว 2
514 11/03/2567 วางแผนครอบครัว 1
515 13/03/2567 สุขภาพเด็กดี 11
516 14/03/2567 สุขภาพเด็กดี 1
517 18/03/2567 วางแผนครอบครัว 3
518 20/03/2567 สุขภาพเด็กดี 1