กรองคลินิก
ตารางนัด (ทั้งหมด)
ที่ วันที่นัด ชื่อคลินิก จำนวนคน
1 11/12/2562 คลินิก URI 9
2 11/12/2562 คลินิกยาเสพติด 3
3 11/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 114
4 11/12/2562 ทันตกรรม 1
5 11/12/2562 ฝากครรภ์ 16
6 11/12/2562 โรคความดัน 135
7 11/12/2562 โรคเบาหวาน 1
8 11/12/2562 สุขภาพเด็กดี 21
9 12/12/2562 COPD 1
10 12/12/2562 คลินิก CAPD 17
11 12/12/2562 คลินิก URI 1
12 12/12/2562 คลินิกตรวจสุขภาพ 56
13 12/12/2562 คลินิกยาเสพติด 13
14 12/12/2562 คลินิกเลิกสุรา 1
15 12/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 84
16 12/12/2562 ฝากครรภ์ 4
17 12/12/2562 โรคความดัน 1
18 12/12/2562 โรคทัยรอยด์ 6
19 12/12/2562 โรคเบาหวาน 1
20 12/12/2562 สุขภาพเด็กดี 3
21 13/12/2562 Asthma 1
22 13/12/2562 COPD 56
23 13/12/2562 คลินิก URI 5
24 13/12/2562 คลินิกยาเสพติด 1
25 13/12/2562 คลินิกเลิกสุรา 2
26 13/12/2562 คลินิกวาร์ฟาริน 1
27 13/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 107
28 13/12/2562 ทันตกรรม 1
29 13/12/2562 โรคเบาหวาน 3
30 16/12/2562 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
31 16/12/2562 คลินิกยาเสพติด 2
32 16/12/2562 คลินิกเลิกสุรา 1
33 16/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 71
34 16/12/2562 โรคไตวาย 1
35 16/12/2562 โรคเบาหวาน 84
36 16/12/2562 วางแผนครอบครัว 34
37 17/12/2562 คลินิก URI 1
38 17/12/2562 คลินิกยาเสพติด 13
39 17/12/2562 จิตเวช 87
40 17/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 46
41 17/12/2562 ทันตกรรม 1
42 17/12/2562 ฝากครรภ์ 31
43 17/12/2562 โรคไตวาย 1
44 17/12/2562 โรคเบาหวาน 3
45 17/12/2562 วางแผนครอบครัว 2
46 17/12/2562 สุขภาพเด็กดี 1
47 18/12/2562 คลินิก URI 1
48 18/12/2562 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 3
49 18/12/2562 จิตเวช 1
50 18/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 38
51 18/12/2562 โรคความดัน 1
52 18/12/2562 โรคเบาหวาน 84
53 18/12/2562 สุขภาพเด็กดี 16
54 19/12/2562 คลินิกยาเสพติด 4
55 19/12/2562 คลินิกวาร์ฟาริน 39
56 19/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 40
57 19/12/2562 ฝากครรภ์ 3
58 19/12/2562 โรคหัวใจ 1
59 19/12/2562 วางแผนครอบครัว 2
60 20/12/2562 คลินิกเลิกสุรา 1
61 20/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 57
62 20/12/2562 โรคความดัน 2
63 20/12/2562 โรคไตวาย 43
64 20/12/2562 โรคเบาหวาน 4
65 20/12/2562 สุขภาพเด็กดี 1
66 21/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 1
67 22/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 2
68 23/12/2562 คลินิก URI 1
69 23/12/2562 คลินิกวาร์ฟาริน 1
70 23/12/2562 จิตเวช 1
71 23/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 49
72 23/12/2562 โรคความดัน 156
73 23/12/2562 โรคไตวาย 2
74 23/12/2562 โรคเบาหวาน 2
75 23/12/2562 วางแผนครอบครัว 15
76 23/12/2562 สุขภาพเด็กดี 1
77 24/12/2562 คลินิก URI 1
78 24/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 19
79 24/12/2562 ฝากครรภ์ 19
80 24/12/2562 วางแผนครอบครัว 3
81 25/12/2562 คลินิกยาเสพติด 2
82 25/12/2562 คลินิกวาร์ฟาริน 2
83 25/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 17
84 25/12/2562 โรคความดัน 142
85 25/12/2562 โรคทัยรอยด์ 1
86 25/12/2562 วางแผนครอบครัว 1
87 25/12/2562 สุขภาพเด็กดี 20
88 26/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 36
89 26/12/2562 ฝากครรภ์ 4
90 26/12/2562 วัณโรค 30
91 26/12/2562 สุขภาพเด็กดี 10
92 27/12/2562 คลินิก URI 1
93 27/12/2562 คลินิกอดบุหรี่ 1
94 27/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 42
95 27/12/2562 โรคความดัน 1
96 27/12/2562 โรคไตวาย 39
97 30/12/2562 ตรวจโรคทั่วไป 12
98 30/12/2562 โรคความดัน 4
99 30/12/2562 โรคเบาหวาน 78
100 30/12/2562 วางแผนครอบครัว 9
101 30/12/2562 สุขภาพเด็กดี 2
102 31/12/2562 จิตเวช 1
103 01/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
104 02/01/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 27
105 02/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 34
106 02/01/2563 โรคความดัน 2
107 02/01/2563 โรคทัยรอยด์ 3
108 03/01/2563 Asthma 81
109 03/01/2563 COPD 1
110 03/01/2563 คลินิก URI 1
111 03/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 48
112 06/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 21
113 06/01/2563 โรคเบาหวาน 135
114 06/01/2563 วางแผนครอบครัว 19
115 06/01/2563 สุขภาพเด็กดี 1
116 07/01/2563 Asthma 1
117 07/01/2563 จิตเวช 77
118 07/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 27
119 07/01/2563 ฝากครรภ์ 3
120 07/01/2563 โรคความดัน 1
121 07/01/2563 โรคเบาหวาน 1
122 07/01/2563 วางแผนครอบครัว 1
123 07/01/2563 สุขภาพเด็กดี 1
124 08/01/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 2
125 08/01/2563 จิตเวช 1
126 08/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 13
127 08/01/2563 โรคเบาหวาน 153
128 08/01/2563 วัณโรค 1
129 08/01/2563 วางแผนครอบครัว 1
130 08/01/2563 สุขภาพเด็กดี 37
131 09/01/2563 คลินิก CAPD 7
132 09/01/2563 คลินิก URI 1
133 09/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 21
134 09/01/2563 ฝากครรภ์ 3
135 09/01/2563 โรคทัยรอยด์ 5
136 10/01/2563 COPD 38
137 10/01/2563 จิตเวช 1
138 10/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 22
139 13/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 15
140 13/01/2563 โรคความดัน 154
141 13/01/2563 โรคไตวาย 1
142 13/01/2563 โรคเบาหวาน 1
143 13/01/2563 วางแผนครอบครัว 8
144 14/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 21
145 14/01/2563 ฝากครรภ์ 1
146 14/01/2563 โรคความดัน 17
147 14/01/2563 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 12
148 14/01/2563 โรคไตวาย 43
149 14/01/2563 โรคเบาหวาน 1
150 14/01/2563 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 52
151 14/01/2563 วางแผนครอบครัว 2
152 15/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
153 15/01/2563 โรคความดัน 167
154 15/01/2563 โรคเบาหวาน 1
155 15/01/2563 สุขภาพเด็กดี 19
156 16/01/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 24
157 16/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 25
158 16/01/2563 โรคความดัน 1
159 17/01/2563 คลินิก URI 1
160 17/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 17
161 17/01/2563 โรคไตวาย 23
162 17/01/2563 โรคเบาหวาน 3
163 20/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 10
164 20/01/2563 โรคความดัน 1
165 20/01/2563 โรคทัยรอยด์ 1
166 20/01/2563 โรคเบาหวาน 105
167 20/01/2563 วางแผนครอบครัว 37
168 21/01/2563 จิตเวช 69
169 21/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 7
170 21/01/2563 วางแผนครอบครัว 1
171 22/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 18
172 22/01/2563 ฝากครรภ์ 1
173 22/01/2563 โรคเบาหวาน 136
174 22/01/2563 วางแผนครอบครัว 1
175 22/01/2563 สุขภาพเด็กดี 28
176 23/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 12
177 23/01/2563 โรคทัยรอยด์ 3
178 24/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 22
179 24/01/2563 โรคความดัน 1
180 24/01/2563 โรคไตวาย 36
181 24/01/2563 โรคเบาหวาน 1
182 26/01/2563 สุขภาพเด็กดี 1
183 27/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 15
184 27/01/2563 วางแผนครอบครัว 11
185 28/01/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 1
186 28/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 25
187 28/01/2563 ฝากครรภ์ 1
188 29/01/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
189 29/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 21
190 29/01/2563 ฝากครรภ์ 1
191 29/01/2563 วางแผนครอบครัว 1
192 29/01/2563 สุขภาพเด็กดี 17
193 30/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 26
194 30/01/2563 โรคความดัน 1
195 30/01/2563 โรคทัยรอยด์ 11
196 31/01/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 1
197 31/01/2563 ตรวจโรคทั่วไป 14
198 31/01/2563 วางแผนครอบครัว 1
199 03/02/2563 Asthma 1
200 03/02/2563 จิตเวช 6
201 03/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 22
202 03/02/2563 โรคทัยรอยด์ 1
203 03/02/2563 โรคเบาหวาน 97
204 03/02/2563 วางแผนครอบครัว 5
205 03/02/2563 สุขภาพเด็กดี 1
206 04/02/2563 จิตเวช 48
207 04/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 14
208 04/02/2563 โรคความดัน 1
209 04/02/2563 วางแผนครอบครัว 1
210 05/02/2563 จิตเวช 1
211 05/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 16
212 05/02/2563 โรคเบาหวาน 100
213 05/02/2563 สุขภาพเด็กดี 17
214 06/02/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 26
215 06/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 14
216 06/02/2563 โรคทัยรอยด์ 7
217 07/02/2563 Asthma 73
218 07/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 15
219 07/02/2563 วางแผนครอบครัว 2
220 10/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
221 10/02/2563 วางแผนครอบครัว 6
222 11/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 19
223 11/02/2563 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 25
224 11/02/2563 โรคไตวาย 35
225 11/02/2563 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 15
226 11/02/2563 วางแผนครอบครัว 1
227 12/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
228 12/02/2563 สุขภาพเด็กดี 13
229 13/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 16
230 13/02/2563 โรคทัยรอยด์ 1
231 14/02/2563 Asthma 1
232 14/02/2563 COPD 12
233 14/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 10
234 17/02/2563 จิตเวช 16
235 17/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 12
236 17/02/2563 โรคความดัน 1
237 17/02/2563 โรคเบาหวาน 75
238 17/02/2563 วางแผนครอบครัว 14
239 18/02/2563 จิตเวช 39
240 18/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
241 19/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 8
242 19/02/2563 โรคเบาหวาน 39
243 19/02/2563 วางแผนครอบครัว 1
244 19/02/2563 สุขภาพเด็กดี 12
245 20/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
246 20/02/2563 โรคทัยรอยด์ 1
247 21/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 12
248 21/02/2563 โรคไตวาย 2
249 24/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 16
250 24/02/2563 โรคความดัน 1
251 24/02/2563 วางแผนครอบครัว 16
252 25/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 8
253 25/02/2563 ฝากครรภ์ 1
254 26/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
255 26/02/2563 ฝากครรภ์ 1
256 26/02/2563 โรคความดัน 1
257 26/02/2563 สุขภาพเด็กดี 21
258 27/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
259 27/02/2563 ฝากครรภ์ 1
260 27/02/2563 โรคทัยรอยด์ 1
261 27/02/2563 โรคเบาหวาน 1
262 28/02/2563 ตรวจโรคทั่วไป 19
263 02/03/2563 จิตเวช 2
264 02/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 9
265 02/03/2563 โรคเบาหวาน 27
266 02/03/2563 วางแผนครอบครัว 15
267 03/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
268 04/03/2563 Asthma 1
269 04/03/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
270 04/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
271 04/03/2563 ฝากครรภ์ 1
272 04/03/2563 สุขภาพเด็กดี 6
273 05/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 11
274 06/03/2563 Asthma 39
275 06/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
276 08/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
277 09/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
278 09/03/2563 โรคความดัน 140
279 10/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
280 11/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
281 11/03/2563 โรคความดัน 128
282 11/03/2563 โรคเบาหวาน 1
283 11/03/2563 สุขภาพเด็กดี 4
284 12/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 11
285 13/03/2563 COPD 1
286 13/03/2563 สุขภาพเด็กดี 1
287 16/03/2563 คลินิกยาเสพติด 1
288 16/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
289 17/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
290 17/03/2563 โรคเบาหวาน 1
291 17/03/2563 สุขภาพเด็กดี 1
292 18/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
293 18/03/2563 สุขภาพเด็กดี 11
294 19/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
295 20/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
296 23/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
297 23/03/2563 โรคความดัน 100
298 23/03/2563 สุขภาพเด็กดี 1
299 25/03/2563 สุขภาพเด็กดี 14
300 26/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
301 27/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
302 30/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
303 30/03/2563 สุขภาพเด็กดี 1
304 31/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
305 01/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
306 01/04/2563 สุขภาพเด็กดี 5
307 02/04/2563 ฝากครรภ์ 1
308 03/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
309 07/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
310 08/04/2563 สุขภาพเด็กดี 7
311 09/04/2563 สุขภาพเด็กดี 1
312 10/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
313 15/04/2563 สุขภาพเด็กดี 1
314 17/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
315 20/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
316 21/04/2563 สุขภาพเด็กดี 1
317 22/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
318 22/04/2563 สุขภาพเด็กดี 21
319 23/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
320 27/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
321 28/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
322 29/04/2563 สุขภาพเด็กดี 9
323 01/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 9
324 05/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
325 06/05/2563 สุขภาพเด็กดี 5
326 07/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
327 13/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
328 13/05/2563 สุขภาพเด็กดี 14
329 14/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
330 15/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
331 18/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
332 19/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
333 19/05/2563 ฝากครรภ์ 1
334 20/05/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
335 20/05/2563 สุขภาพเด็กดี 8
336 22/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
337 27/05/2563 สุขภาพเด็กดี 13
338 29/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
339 29/05/2563 โรคทัยรอยด์ 1
340 03/06/2563 สุขภาพเด็กดี 3
341 04/06/2563 โรคทัยรอยด์ 1
342 10/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
343 10/06/2563 สุขภาพเด็กดี 5
344 12/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
345 17/06/2563 สุขภาพเด็กดี 1
346 24/06/2563 สุขภาพเด็กดี 5
347 25/06/2563 โรคทัยรอยด์ 1
348 26/06/2563 สุขภาพเด็กดี 1
349 01/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
350 01/07/2563 ฝากครรภ์ 1
351 01/07/2563 สุขภาพเด็กดี 3
352 08/07/2563 สุขภาพเด็กดี 3
353 09/07/2563 ฝากครรภ์ 1
354 14/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
355 15/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
356 15/07/2563 สุขภาพเด็กดี 9
357 22/07/2563 วางแผนครอบครัว 1
358 22/07/2563 สุขภาพเด็กดี 8
359 24/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
360 27/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
361 29/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
362 29/07/2563 สุขภาพเด็กดี 10
363 30/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
364 05/08/2563 สุขภาพเด็กดี 6
365 19/08/2563 สุขภาพเด็กดี 7
366 20/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
367 24/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
368 26/08/2563 ฝากครรภ์ 1
369 26/08/2563 สุขภาพเด็กดี 8
370 27/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
371 02/09/2563 สุขภาพเด็กดี 2
372 09/09/2563 สุขภาพเด็กดี 2
373 16/09/2563 สุขภาพเด็กดี 5
374 23/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
375 23/09/2563 สุขภาพเด็กดี 5
376 30/09/2563 สุขภาพเด็กดี 7
377 07/10/2563 สุขภาพเด็กดี 9
378 12/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
379 14/10/2563 สุขภาพเด็กดี 3
380 15/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
381 21/10/2563 สุขภาพเด็กดี 12
382 23/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
383 28/10/2563 สุขภาพเด็กดี 5
384 29/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
385 04/11/2563 สุขภาพเด็กดี 2
386 11/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
387 13/11/2563 สุขภาพเด็กดี 1
388 18/11/2563 สุขภาพเด็กดี 3
389 19/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
390 25/11/2563 สุขภาพเด็กดี 8
391 02/12/2563 สุขภาพเด็กดี 4
392 09/12/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
393 09/12/2563 สุขภาพเด็กดี 3